Trafik

De trafikale konsekvenser af planforslaget kan opdeles i to hovedgrupper:

  • Forøgelsen af den daglige trafik til Fængslet
  • Trafikafvikling i forbindelse med store koncerter og andre arrangementer med stort besøgstal

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 5-2009 blev der udarbejdet en vurdering af de trafikale effekter ved omdannelsen af Fængslet til oplevelsescenter, hotel og center for kunst, kultur og design. Udgangspunkt for trafikvurderingen var følgende:

  • I 2012, hvor centret åbner, vil der årligt være ca. 275.000 besøgende og ca. 600 køretøjer pr. døgn i højsæsonen.
  • I 2016 hvor der kan tænkes et max. scenarie med 500.000 besøgende, vil trafikken til centret udgøre max. 1.100 køretøjer pr. døgn i højsæsonen.
  • Trafikvurderingen tager udgangspunkt i et 0-scenarie fra tælleår 2007 og fremskrevet med 1 % pr. år

I beskrivelsen af forventningerne for arrangementer og fremtidig antal besøgende indgår et dagligt gennemsnit på ca. 1.000 gæster og 70 – 100 ansatte. Det er betydeligt mindre end de besøgstal, der var udgangspunkt for trafikberegningerne fra 2009. Endvidere er der ikke gennemført større trafikale ændringer i Horsens, siden analysen i 2009 blev lavet. De trafikale konsekvenser af Fængslets daglige drift er væsentlig mindre end det, der fremgår af vurderingen fra 2009, der er gengivet i det efterfølgende:

"Der er gennemført kapacitetsvurderinger af de to kryds, Vestergade/Fælledvej og Nørrebrogade/Hede Nielsens Vej. Af beregningerne fremgår følgende for en spidstime i scenariet med 500.000 besøgende:

Krydset Vestergade/Fælledvej
Kapacitetsgrænsen for den udkørende trafik fra Fælledvej nord er i praksis nået, da belastningsgraden ligger på 0,72. Der er beregnet en gennemsnitlig forsinkelse på 49 sek/bil og en kølængde på op til 6 biler på Fælledvej.
På de øvrige vejgrene i krydset kan trafikken afvikles uden større forsinkelser.

Krydset Nørrebrogade/Hede Nielsens Vej
Den udkørende trafik fra Hede Nielsens Vej vil opleve forsinkelse på gennemsnitlig 49 sek/bil. Der vil dog fortsat være kapacitet for denne trafikstrøm, da belastningsgraden vil ligge på 0,52, og der er beregnet en kølængde på op til 4 biler.
På de øvrige vejgrene i krydset kan trafikken afvikles uden større forsinkelser."

Samlet blev det i 2009 vurderet, at den øgede trafikbelastning, som centret vil medføre ikke i væsentligt omfang vil medføre nye gener for trafikken på de overordnede veje Vestergade og Nørrebrogade. Den øgede trafikmængde vil være størst på vejene omkring Fængslet.

I forbindelse med større arrangementer på Fængslet udarbejder Horsens Kommune, Affald og Trafik et planlægningsdokument med henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. I planlægningsdokumenterne estimeres det forventede antal biler til arrangementer, parkeringsmuligheder, skiltning og de nødvendige restriktioner, der skal gælde i forbindelse med arrangementet. Under arrangementerne gennemføres der løbende kontrol med parkering, trafik og skiltning.

Trafik og Vej vurderer efter hvert af de store arrangementer, om de valgte foranstaltninger har fungeret efter hensigten og justerer løbende foranstaltningerne for at få optimale forhold for trafikafviklingen.

De store arrangementer og koncerter vil medføre gener i form af afspærringer og parkeringsrestriktioner på vejene nærmest Fængslet samt forsinkelser af trafikken, særligt i forbindelse med afslutningen på de store koncerter, hvor mange biler skal ud af Horsens i løbet af kort tid.

Samlet vurdering af trafik

I forbindelse med større arrangementer på Fængslet udarbejder Horsens Kommune, Affald og Trafik et planlægningsdokument med henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. I planlægningsdokumenterne estimeres det forventede antal biler til arrangementer, parkeringsmuligheder, skiltning og de nødvendige restriktioner, der skal gælde i forbindelse med arrangementet. Under arrangementerne gennemføres der løbende kontrol med parkering, trafik og skiltning.

De store arrangementer og koncerter vil medføre gener i form af afspærringer og parkeringsrestriktioner på vejene nærmest Fængslet samt forsinkelser af trafikken, særligt i forbindelse med afslutningen på de store koncerter, hvor mange biler skal ud af Horsens i løbet af kort tid.

Affald og Trafik vurderer efter hvert af de store arrangementer, om de valgte foranstaltninger har fungeret efter hensigten og justerer løbende foranstaltningerne for at få optimale forhold for trafikafviklingen.