Lovgrundlag og afgrænsning af miljøvurderingen

Denne miljørapport er udarbejdet efter reglerne i Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013). Ifølge loven skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der fastsætter rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse, hvis planerne fastlægger rammerne for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Horsens Kommune har, jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af pligt til miljøvurdering, da der er tale om en plan, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Der er gennemført en afgrænsning (scoping) af de parametre, planforslaget kan have væsentlige indvirkning på, og på den baggrund er det besluttet, at miljøvurderingen skal omfatte støj og trafikbelastning.

De parametre hvor det i scopingen er vurderet, at der ingen miljøpåvirkning er eller at miljøpåvirkningen er mindre væsentlig indgår ikke i miljøvurderingen.

Nedenfor angives kort de vurderinger, der er foretaget i scopingen:

 • Værdien og sårbarheden af det område, der kan blive berørt:
  Med planforslaget friholdes de grønne arealer omkring Fængslet for bebyggelse, og det vurderes, at planforslaget ikke påvirker den biologisk mangfoldighed, beskyttede naturområder, grønne områder, skovrejsning eller geologiske særpræg.
  Fængslet er et kulturmiljø, der er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelserne. Med planforslaget udgår muligheden for omfattende boligbebyggelse på de grønne områder omkring Fængslet, og det vurderes, at planforslaget dermed har en positiv indvirkning på kulturmiljøet. Da planforslaget medfører, at der i forhold til kulturmiljø ikke ændres væsentligt på de eksisterende forhold, indgår kulturmiljø ikke yderligere i vurderingen.
 • Forurening
  Planforslaget vurderes ikke at påvirke jord, grundvand, overfladevand og spildevand. I forbindelse med store arrangementer vil der være lyspåvirkning af omgivelserne, men da der er tale om påvirkning et begrænset antal dage pr. år, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig, og forholdet vil ikke indgå yderligere i vurderingen.

Planforslaget vurderes at påvirke omgivelserne væsentligt med støj, og forholdet indgår i vurderingen.

 • Ressourceanvendelse
  Planforslaget vurderes ikke at påvirke ressourceanvendelse, og forholdet vil ikke indgå yderligere i vurderingen.
 • Befolkning og sikkerhed
  Planforslaget vurderes ikke at påvirke befolkning og sikkerhed, og forholdet vil ikke indgå yderligere i vurderingen.
 • Trafik
  De store arrangementer, planforslaget giver mulighed for, vil påvirke trafikken og forholdet indgår i vurderingen

Ifølge miljøvurderingslovens § 7 skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til plan eller program, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten.

Horsens Kommune har vurderet, at planforslaget ikke berører andre myndigheder. Der er gennemført en intern høring i Horsens Kommune og resultaterne heraf indgår i afgrænsningen beskrevet ovenfor.

Der er ikke vurderet andre alternativer end 0-alternativet, da planens gennemførelse har så stor prioritet at det vurderes, at der ikke er andre realistiske alternativer. Det vurderes at vidensgrundlaget har været tilstrækkeligt, herunder indsamling af de nødvendige oplysninger, til at gennemføre miljøvurderingen