Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Det er formålet med lokalplanen,

 • at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til kulturelle og erhvervsmæssige formål,
 • at sikre, at bevaringsværdien af det bevaringsværdige bygningsanlæg ikke forringes og
 • at fastlægge rammerne for udformning af nybyggeri og ubebyggede arealer.

Redegørelse

Lokalplanen skal sikre brede anvendelsesmuligheder til sikring af en fortsættelse og udvikling af de senere års anvendelse til koncerter, festivaler, museums- og kulturaktiviteter og diverse erhvervsrettede arrangementer og aktiviteter.
Det bevaringsværdige bygningsanlæg er primært det oprindelige "Horsens Tugthus", der består af det sammenbyggede fire-fløjet fængselsanlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur.

2.1 Området afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matr. nre. 1138, 130a, 130b, 127b, 127by, 127bz, 130m, 130n, 130k, 130i, 130h, 130g, 130l, 130c, 130d, 130e, 130f, 7000g og del af 7000h, alle Horsens Bygrunde samt alle ejendomme der udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.1 Området må anvendes til et bredt spektrum af aktiviteter indenfor kulturelle og erhvervsmæssige formål, såsom

 • museumsaktiviteter
 • koncerter
 • festivaler
 • udstillinger
 • hotel- og konferenceaktiviteter
 • markedsplads
 • undervisning
 • liberale erhverv
 • mindre værksteder
 • restaurant og café
 • detailhandel
 • idræts- og bevægelsesaktiviteter

3.2 Eksisterende boliger ved Fussingsvej kan bevares.

3.3 Indenfor området må der etableres detailhandel i form af udvalgsvarebutikker, der servicerer de besøgende og understøtter FÆNGSLETs funktion som besøgscenter.
Detailhandel skal være en sekundær funktion i forhold til FÆNGSLETs funktion som besøgscenter.
Samlet bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre 2000 m2.
Max. bruttoetageareal for den enkelte butik er 300 m2.

3.4 Indenfor arealrammen på 2000 m2 er der mulighed for salg af egne produkter i forbindelse med mindre produktionsaktiviteter i fængselsbygningerne.

3.5 Det skrånende areal mod Priorsløkkevej kan anvendes til erhvervs- og institutionsbyggeri. Udformningen heraf fastlægges i en særskilt lokalplan.

3.6 Anvendelsen af det eksisterende kirkerum skal ske i overensstemmelse med, at der er tale om et indviet rum. kirkerummet kan kun nedlægges med biskoppens tilladelse.

Redegørelse

Anvendelsesbestemmelserne skal understøtte ønsket om at gøre FÆNGSLET, herunder arealerne udenfor fængselsmuren, til et besøgscenter med en mangfoldighed af anvendelsesmuligheder, der tilsammen kan udvikle området til en attraktion af regional, national og international betydning.
Muligheden for detailhandel kan være butikker, der har tilknytning til Fængslets funktion som besøgsmål/turistattraktion jfv. Planlovens § 5 o.
Ifølge Kommuneplanens retningslinier for detailhandel kan der, udenfor afgrænsede detailhandelsområder og i tilknytning til en primær funktion som tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktioner og lignende, etableres butikker med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 300 m².
Der er endvidere mulighed for salg af egne produkter i forbindelse med mindre produktionsaktiviteter i fængselsbygningerne.

4.1 De matrikulære forhold skal ændres og tilpasses den fremtidige anvendelse.

5.1 Der er mulighed for vejadgang fra alle de omkringliggende veje.

5.2 Primær vejadgang er fra Fussingsvej.

Redegørelse

Den daglige biltrafik til og fra Fængselskompleksets permanente p-pladser sker primært fra Fussingsvej via eksisterende overkørsel foran hovedindgangen.

6.1 Der skal etableres yderligere permanente p-pladser i takt med ibrugtagning af bygningerne til nye formål. P-pladserne kan anlægges øst eller nord for bygningskomplekset.

Redegørelse

Det daglige parkeringsbehov kan dækkes af p-pladserne i tilknytning til Fængslets hovedindgang eller fremtidige p-pladser i nærheden heraf.
I forbindelse med større arrangementer som koncerter, festivaller, markeder m.v. kan de ubebyggede arealer omkring fængselskomplekset anvendes til parkering. Øvrig parkeringsbehov dækkes af parkeringsmuligheder i en passende gangafstand fra Fængslet.

7.1 Området kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S´spildevandssystem.

7.2 Overfladevand afledes med en afløbskoefficient som angivet i Spildevandsplanen. Hvis nye belægninger giver anledning til øget afløbskoefficient i forhold hertil skal overfladevand forsinkes indenfor området.

7.3 Sanitært spildevand fra midlertidige anlæg som toiletvogne og mobile køkkener, toiletkabiner og lignende ledes til spildevandssystemet eller opsamles og tømmes efter gældende regler.

7.4 Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.5 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.6 Belysning af p-pladser skal ske med parkarmaturer.

8.1 Der kan opføres mindre bygninger og gennemføres mindre til- og ombygninger, der ikke forringer bevaringsværdien af det historiske bygningsanlæg.

8.2 På arealerne langs Priorsløkkevej kan opføres erhvervs- og institutionsbyggeri. Placering og udformning heraf fastlægges i en særskilt lokalplan.

Redegørelse

Der er ikke konkrete planer om nybyggeri, men lokalplanen giver mulighed for til- og ombygninger og nybyggeri i begrænset omfang. Det skal ske på en måde, der ikke forringer hovedindtrykket af det historiske bygningsanlæg.

Ingen bestemmelser.

10.1 De ubebyggede arealer kan, i forbindelse med udendørs arrangementer, herunder festivaller og koncerter, anvendes til parkering, opstilling af scener, boder, telte og andre midlertidige anlæg, med tilknytning til arrangementet.

10.2 Der skal ske genplantning hvis eksisterende beplantning skal fjernes på grund af ælde eller sygdom m.v.

10.3 Der kan ske nyplantning, der kan bidrage til at forskønne området og give området karakter.

10.4 Der kan ske terrænreguleringer op til 2 m afvigelse fra eksisterende terræn mod vest, i området mellem fængselsmuren og Viborgvej, og op til 3 m afvigelse fra eksisterende terræn mod nord i området mellem fængselskomplekset og Priorsløkkevej.

10.5 Der skal være mulighed for anlæggelse af en redningsvej mellem Trappevejen og redningsvejen langs den østlige ringmur.

Redegørelse

Der er behov for at kunne regulere terrænnet mod Viborgvej, så der bliver en mere jævn overflade.
Det skrånende areal mod Priorsløkkevej skal evt. reguleres, med henblik på etablering af permanente p-pladser.

Ingen bestemmelser

Ingen bestemmelser

Ingen bestemmelser

14.1 Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan 236 og Lokalplan 5 - 2009 for området.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.