Forskrift for udendørs arrangementer

Horsens Kommune har i december 2013 vedtaget en forskrift med miljømæssige retningslinjer for udendørs arrangementer. Forskriften fastsætter generelle retningslinjer samt særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder, herunder følgende særlige retningslinjer for Fængslet:

  • Der må højst afholdes 15 udendørs musik- og eventdage pr. år, hvor støjgrænsen i de generelle retningslinjer overskrides. En eventdag omfatter også nødvendige lydprøver afviklet forud for selve eventdagen.
  • Under afholdelse af de 15 udendørs musik- og eventdage pr. år må der ved den mest støjbelastede bolig maksimalt støjes til en grænse på gennemsnitlig 90 dB(A). Støjgrænsen er gældende som en gennemsnitlig maksimalværdi målt over de to mest støjbelastede sammenhængende timer. Måling foretages jf. pkt. 4.1.3 i de generelle retningslinjer.
  • Arrangementer som afholdes søndage – torsdage skal være afsluttede senest kl. 23.00 Arrangementer som afholdes fredage og lørdage skal være afsluttede senest kl. 24.00.
  • Arrangøren skal for hvert af de enkelte arrangementer sikre, at der på et detaljeret niveau tages stilling, til hvorledes der i videst muligt omfang kan tages hensyn til naboer og nærtboende. Overvejelser i denne forbindelse skal på forlangende udleveres til Horsens Kommune.
  • Naboorientering omfatter årligt informationsmøde, omdelt informationsmateriale jf. pkt. 4.3 og nyhedsmails til beboerne på Hede Nielsensvej, Axel Sørensensvej, Trappevej, Priorløkkesvej, Vestervand, Fussingsvej 8 A-D og Viborgvej.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen forventes forskriften ændret, så den fremtidige anvendelse til bl.a. store koncerter på det grønne område mellem Viborgvej og ringmuren ikke kræver dispensation. Forholdet er nærmere beskrevet i afsnit 5.