Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er, at der er behov for at fastlægge nye anvendelsesbestemmelser for fængselsområdet.

Den anvendelse der har været af det tidligere Horsens Statsfængsel de senere år ønskes videreført og Horsens Kommune ønsker, sammen med de forskellige aktører på FÆNGSLET, at sikre en langsigtet udvikling af området.

Formål

Lokalplanen har således til formål at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til en bred vifte af kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter.

Desuden har lokalplanen til formål at sikre, at bevaringsværdien af det historiske bygningsanlæg ikke forringes, og at fastlægge rammerne for et begrænset nybyggeri og for udformning af de ubebyggede arealer omkring fængselskomplekset.

Luftfoto set fra syd