Afværgeforanstaltninger

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljøvurderingen beskrive planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse.

Støj

Den gældende forskrift for udendørs arrangementer giver mulighed for afholdelse af højst 15 arrangementer pr. år med støjniveauer op til 90 dB(A).

Støjberegningerne har vist, at de store koncerter, der afholdes mellem Viborgvej og ringmuren overstiger grænseværdien på 90 dB(A), og der er tale om en væsentlig gene for FÆNGSLETs nærmeste naboer.

Horsens Kommune ønsker med lokalplanen både at give mulighed for at afholde denne type arrangementer og tilgodese hensynet til naboerne. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at afholde denne type arrangementer med et lavere støjniveau og den eneste mulige afværgeforanstaltning er derfor, at begrænse antallet af arrangementer.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen vil forskriftens bilag 1, der indeholder særlige retningslinjer for FÆNGSLET, blive foreslået ændret, så der gives mulighed for, at maksimalt 5 af de 15 årlige udendørs musik- og eventdage pr. år må have støjniveauer op til 95 dB(A) og større tidsrum end i den gældende forskrift.

Horsens Kommune vil i forbindelse med ændringen af forskriften vurdere, om der skal fastsættes særlige vilkår for afviklingen af koncerterne, herunder særlige krav til indretning af koncertpladsen og naboorientering ud over det, der fremgår af den gældende forskrift.

Trafik

Horsens Kommune udarbejder i forbindelse med de store arrangementer et planlægningsdokument for trafikafviklingen, og det vurderes ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger.