Eksisterende forhold

Der er ikke arbejdet med alternativer i planforslaget for Fængslet. Miljøvurderingen omfatter derfor kun det såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet er den situation, hvor området kan udvikles i overensstemmelse med lokalplan nr. 236 og 5-2009.

Forskellen på planforslaget og 0-alternativet findes hovedsageligt i de ændrede bestemmelser for de store ubebyggede arealer omkring fængselsbygningerne, hvor lokalplan nr. 236 giver mulighed for opførelse af ca. 400 boliger. Lokalplan nr. 236 blev vedtaget i maj 2007, og der er ikke etableret boligbebyggelse i området, der fremstår uændret som ved fængslets afvikling i 2006.

For området, der i dag er omfattet af lokalplan 5-2009, er der fastsat følgende anvendelsesbestemmelser:

  • Butikker på max. 300 m²
  • Fælles friarealer for Fængslet og boligbebyggelse i området omfattet af lokalplan nr. 236
  • Oplevelsescenter
  • Hotel og konferencefaciliteter
  • Kunst, kultur og design
  • Fælles friareal for fængselsgrundens boligområde og Fængslet

Bortset fra mindre justeringer svarer disse bestemmelser til det, der fastsættes i forslag til lokalplan 2014-8.

De ubebyggede arealer har siden fængslets afvikling været anvendt til koncerter og andre arrangementer, herunder store udendørs rockkoncerter udenfor fængslets mure. Støjen og de trafikale gener svarer til det, der fremgår af miljøvurderingen i afsnit 5.

Samlet vurderes det, at hvis området udnyttes til boligformål, som fastsat i lokalplan nr. 236, vil det medføre en varig påvirkning af det bevaringsværdige kulturmiljø. Samtidig ville etablering af boligbebyggelse begrænse områdets anvendelse til koncertformål uden for fængslets mure og dermed begrænse støj- og trafikgener i forbindelse med disse arrangementer. Til gengæld ville også opførelse af ca. 400 boliger skabe mere trafik i området.