Ikke teknisk resumé

Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge nye anvendelsesbestemmelser for fængselsområdet. I den gældende lokalplan nr. 236 er arealerne omkring fængselsbygningerne udlagt til boligbyggeri med mulighed for ca. 400 boliger. I stedet for boligbebyggelse ønskes arealerne nu friholdt til aktiviteter, som dem, der har været afholdt de seneste år, f.eks. koncerter, festivaler og andre udendørs arrangementer.

Lokalplanens miljøkonsekvenser skal miljøvurderes jf. lov om miljøvurdering. Der er gennemført en miljøvurdering med fokus på planens konsekvenser for støj og trafik. Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning på andre miljøforhold.

Støj

I Horsens Kommune er støj fra udendørs arrangementer reguleret af Forskrift for udendørs arrangementer. For alle udendørs arrangementer gælder der en generel grænseværdi på 70 dB(A). Herudover er der for Fængslet mulighed for op til 15 årlige arrangementer med et støjniveau på op til 90 dB(A).

Beregninger viser, at støjen fra store koncerter mellem ringmuren og Viborgvej overskrider forskriftens grænseværdi på 90 dB(A) væsentligt. Ved den mest støjbelastede bolig er støjniveauet 95 dB(A). De store koncerter kan afholdes på alle ugens dage, og de vil normalt ikke afsluttes kl. 23.00. Der kan således være et antal arrangementer søndag til torsdag, som afsluttes senere end kl. 23.00. Det høje støjniveau og tidspunkterne for koncerterne må forventes at ville medføre væsentlige gener for Fængslets nærmeste naboer.

Andre koncerter og Horsens State Prison Motorcycle Festival, hvor der også er musik på arealet mellem ringmuren og Viborgvej, kan også medføre høje støjniveauer ved boligerne på Viborgvej, men da der er tale om et mindre publikum, vil musikkens lydniveau også typisk være lavere, og det vurderes, at støjniveauet ved disse arrangementer ikke vil overstige de 90 dB(A) fastsat i forskriften.

Koncerter og andre arrangementer i Fængselsgården vil ikke medføre tilsvarende støjbelastning i omgivelserne, fordi afstanden til nærmeste boliger er større, og fordi ringmuren virker som støjskærm, og det forventes, at forskriftens grænseværdi på 90 dB(A) kan overholdes.

Den daglige drift af Fængslet og messer vurderes ikke at give anledning til støjgener i omgivelserne.

Trafik

Det vurderes, at den daglige trafik til FÆNGSLET ikke vil medføre trafikale gener.

I forbindelse med de største arrangementer i FÆNGSLET udarbejder Horsens Kommune, Affald og Trafik et planlægningsdokument med henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. I planlægningsdokumenterne estimeres det forventede antal biler til arrangementer, parkeringsmuligheder, skiltning og de nødvendige restriktioner, der skal gælde i forbindelse med arrangementet. Under arrangementerne gennemføres der løbende kontrol med parkering, trafik og skiltning.

Trafik og Vej vurderer efter hvert af de store arrangementer, om de valgte foranstaltninger har fungeret efter hensigten og justerer løbende foranstaltningerne for at få optimale forhold for trafikafviklingen.

De trafikale konsekvenser af Fængslets daglige drift vil ikke medføre væsentlige gener for de overordnede veje Vestergade og Nørrebrogade. Den øgede trafikmængde vil være størst på vejene omkring Fængslet.

De store arrangementer og koncerter vil medføre gener i form af afspærringer og parkeringsrestriktioner på vejene nærmest Fængslet samt forsinkelser i trafikken, særligt i forbindelse med afslutningen på de store koncerter, hvor mange biler skal ud af Horsens på kort tid.

Afværgeforanstaltninger og overvågning

Forskriften vil blive foreslået ændret, så der bliver mulighed for et begrænset antal koncertdage med et højere støjniveau og i et større tidsrum end i dag

Horsens Kommune vil i forbindelse med ændringen af forskriften vurdere, om der skal fastsættes særige vilkår for afviklingen af koncerterne, herunder særlige krav til indretning af koncertpladsen og naboorientering ud over det, der fremgår af den gældende forskrift.

Horsens Kommune udarbejder i forbindelse med de store arrangementer et planlægningsdokument for trafikafviklingen, og det vurderes ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger. Som opfølgning på hvert af de store arrangementer evaluerer Affald og Trafik, om trafikforanstaltningerne har fungeret efter hensigten. Foranstaltningerne justeres løbende for at få optimale forhold. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning.