Lokalplanens indhold

Lokalplanen planlægger den sydlige del af bymidten i Horsens, til boliger, erhverv, restauranter, dagligvare-, udvalgsbutikker mv. Gennem områdets indretning og disponering skabes der et nyt byområde med attraktive byrum til parkering, imødekommende grønne vejprofiler, grønne taghaver og facader og bygninger med arkitektoniske kvaliteter.

Lokalplanområdet opdeles i delområder 1, 2, og 3. Delområderne gives hver deres identitet igennem anvendelse, struktur og arkitektur. Indenfor delområderne er der udlagt faste byggefelter. Områdets afgrænsning er fastlagt på baggrund af det forestående projekt og for at kunne realisere projektet i den ønskede form og udstrækning. Lokalplanafgrænsningen følger derfor ikke eksisterende matrikelskel og områdeafgrænsning kan ses på kortbilag 2.

Anvendelse og delområder

I delområde 1 må der etableres dagligvare - udvalgsvarebutikker i stueetagen med boliger og erhverv ovenpå, parkering i konstruktion og på terræn. Til boligerne opføres der større grønne taghaver til ophold, leg og andre rekreative formål.

I delområde 2 gives mulighed for at opføre flere drive-in restauranter samlet i en bebyggelse i stueetagen, med ungdomsboliger ovenpå bebyggelsen samt parkering på terræn.

I delområde 3 langs Bygholm Å åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ligeledes med henholdsvis boliger ovenpå butikken og boliger i stueetager, med parkeringsareal i tilknytning til bebyggelsen. Der etableres en rekreativ fællessti langs åen. I delområdet gives mulighed for at opføre et højhus, som placeres hensigtsmæssigt og møder nærområdets skala.

Grønt præg i byen

I lokalplanen skal der sikres et grønt præg med b.la. grønne taghaver placeret ovenpå butiksarealernes tage, grønne tage, grønne facader, træalléer og / eller trægrupper. Desuden skal der plantes buske mm. langs de omkringliggende veje samt beplantning/bede mm på med parkeringsarealerne. Beplantningen i området skal sikres optimale vækstforhold og plantes med en størrelse der allerede ved plantning syner tydligt i området.

Byrum med parkering

Der planlægges et parkeringshus med grønne facader og flere parkeringsområder på terræn indenfor området. Lokalplanen skal sikre, at parkeringsfladerne anlægges som "et byrum med parkering". Det betyder, at arealerne i høj grad skal anlægges med varierende belægningstyper/skift, grafiske mønstre og spændende belysningsformer, som skaber oplevelser og tryghed for brugerne og beboerne i området. Belysningen i området skal indarbejdes med en stærk karaktergivende identitet til området. Belysningen skal være et vigtigt parameter i planlægningen samt understege et moderne urban byrum i bymidten. Der arbejdes med grundbelysning og effektbelysning. Grundbelysning er den belysning af veje, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen. Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event.

Der skal desuden indarbejdes klimahåndtering i planlægningen som et rekreativt og visuelt element i området.

Reference på et urbant byrum grafiske mønstre og belysning (SLA Arkitekter)

Klimasikring

Der er udpeget risikoområder og kendte oversvømmelser i Horsens Kommune jf. ”Klimatilpasning” i kommuneplanen. Risikoen for oversvømmelse fra stormflod, øgede regnmængder herunder vandløb og grundvand er kortlagt i kommunen. Udpegningerne giver et overblik over og prioriterer indsatsen for klimatilpasning. Bygholm Ås strækning skal sikres via jorddiger, hævning af terræn eller højvandsmure. Der skal opnås en sikring til kote 1,8 m DVR90. Der skal afsættes plads til strækninger på jorddiger, højvandsmure eller terrænhævning.

Lokalplanen sikrer desuden, at området udvikles med grønne tage - og facader og taghaver. Der må indarbejdes permeable belægningstyper, grønne rabatter og der plantes træer, buske og bunddækkende planter i grønne lommer og bede i hele lokalplanområdet.

Parkeringsarealer og lignende større arealer kan indrettes til kortvarig opstuvning ved regnskyl.

Arkitektur

Det er et mål med planlægningen, at den ny bydel skal fremstå som en varieret, grøn og attraktiv bydel i bymidten. Projektet skal bidrage til en oplevelse af arkitektur og aktivitetsmuligheder på multifunktionelle arealer, rekreativ stiforbindelse langs Bygholm å.

Det er hensigten, at varierende facader og bygningshøjder skal være med til at sikre, at der skabes en attraktivt bydel med et liv af mennesker på terrænet - multifunktionelle arealer, altanerne, taghaverne og butiksliv i stueetagen. Bebyggelse skal gives et højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg. Ved bebyggelsens facademæssige fremtræden skal der lægges vægt på en variation i sammensætningen af materialer, herunder en vis andel af naturlige materialer, tegl, natursten, træ, metal og glas mv.

For at understøtte etableringen af et levende bymiljø forsynes boligerne med opholdsaltaner og /eller franskaltaner samt taghaver/terrasser, og i bebyggelsernes stueetager skal der indrettes af publikumsorienterede funktioner som dagligvare-, udvalgsvarebutikker, restaurant o.l.

Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerende. Skilte på facader skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må ikke dække over arkitektoniske elementer, herunder døre og vinduer mv. Der fastsættes en række nærmere bestemmelser om skiltning i lokalplanen som er i overensstemmelse med temalokalplan 150.

Trafikale forhold

Vejplan 2012 omhandler de trafikale forhold på de primære og sekundære trafikveje i Horsens Kommune, og der er stillet forslag til en række udbygninger af den eksisterende vejstruktur. I forbindelse med planerne for en revittalisering af Horsens Nordhavn, anvendelse af Campusgrunden ved Horsens trafikterminal samt ændringer af Kvickly-grunden, rådhusgrunden/parken mm. har Horsens Kommune igangsat en fornyet planlægning af infrastrukturen, specielt Horsens by og her specielt i området omkring havnen og åen.

I forbindelse med projektet vil Niels Gyldings Gade blive justeret og flyttet mod nord. Sankt Helenes Vej og Ove Jensens Alle vil ændre vejforløb og Ove Jensens Alle vil blive udvidet. Rundkørslen indenfor lokalplanområdet vil blive omdannet til et lysreguleret kryds.

Realisering af projektet vil betyde en øget biltrafik, vareindlevering mv. i området. Det beskrives nærmere i den VVM-redegørelse, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

Overfladevand - kortvarig opstuvning af regnvand på parkeringsarealer

Effektbelysning som skaber en særlig stemning i f.eks. taghave

Grafiske belægningsmønstre i et moderne byrum

Miljøvurdering og VVM redegørelse

VVM-redegørelse: I forbindelse med planlægningen af projektet skal myndigheden forholde sig til kravene i de to miljøvurderingslove for henholdsvis det konkrete projekt (VVM-lovgivning) samt planer og programmer (lov om miljøvurdering). Det pågældende projekt er omfattet af bilag 2, punkt 11a i VVM-bekendtgørelsen: Infrastrukturanlæg i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Horsens Kommune har derfor foretaget en VVM-screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Kommunen har truffet afgørelse om, at anlægget er VVM-pligtigt, da det ikke kan afvises, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse.

Miljøvurdering: Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af bilag 3, punkt 10b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Planforslagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, der indeholder de oplysninger, som er nævnt i lovbekendtgørelsens bilag 1. Denne miljøvurdering indgår som en del af denne VVM-redegørelse.

Rambøll har udarbejdet VVM-redegørelsen.

VVM-redegørelsen danner baggrund for lokalplanarbejdet.