Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Billede som viser det tidligere havnespor

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet for at kunne realisere en del af et overordnet ideoplæg udarbejdet af AP Pension.

Et større ideoplæg

Planlægningen for det pågældende område er et led i et større ideoplæg, som arkitektfirmaet Arkitema har skitseret for AP Pension. Ideoplægget omfatter Horsens Rådhus, rådhusparken, parkeringsareal ved rådhuset, den tidligere kvickly-grund og et grønt område langs Bygholm Å. Ideoplægget skitserer, hvorledes der kan placeres et bynært butiks- og oplevelsescenter på rådhusgrunden, flere større boksbutikker, dagligvarebutikker, boliger, erhverv, restauranter, caféer, hotel, kultur, bibliotek, borgerservice mm. Desuden skitseres der på mulighed for bringe åen tilbage til byen, som et rekreativt og smukt element i bymidten.

Ideoplæggets formål er at skabe mulighed for at løse udfordringen med at få Søndergade og "Høegh Guldbergs Gade-området" forbundet ved at placere et nyt fremtidigt oplevelses - og butikscenter med f.eks. butikker, restauranter, kultur, bibliotek og borgerservice på rådhusgrunden - mellem de to områder. Butiks- og oplevelsescentret skal fungere som et link/bindeled mellem områderne, og skabe spændende flow/forbindelser på kryds og tværs af områderne. Der skabes, med det større ideoplægget, et grundlag for at styrke Horsens som en stærk sammenhængende handelsby. Horsens skal kunne tage konkurrencen op med de øvrige større byer i Østjylland.

Rokade

Ideoplægget vil kræve, at rådhuset flytter til VIA University, som er en uddannelsesinstitution i den nordøstlige del af byen. Den store uddannelsesinstitution VIA skal dermed flytte ned på den tidligere slagterigrund - nu campusgrunden - som ligger meget centralt i bymidten - tæt ved både stationen og Horsens trafikterminal samt tæt på bymidteforbindelsen.

Nærværende projekt

Nærværende projekt omfatter den tidligere Kvickly-grund, dele af rådhusparken og et grønt areal langs Bygholm Å. Projektet skal muliggøre, at der kan udvikles et attraktivt spændende område i Horsens sydlige del af bymidten med funktioner som boliger, dagligvare - og udvalgsvarebutikker, restauranter, erhverv, parkeringshus og parkeringsarealer på et multifunktionelt areal. Nærværende projekt og lokalplan er en del af det større ideoplæg.

Nærværende lokalplan skal give mulighed for at byudvikle i det pågældende område og skabe rammerne for et aktivt handels - og byliv. Udviklingen kan styrke midtbyen ved b.la., at der tiltrækkes flere kunder/handlende til områderne i bymidten, detailbutikkerne på Søndergade, sidegaderne på gågaden samt et eventuelt butiks - og oplevelsescenter på rådhusgrunden skal understøtte Horsens som en handelsby. På et senere tidspunkt skal der planlægges for omdannelsen af rådhusområdet.

Midtbystrategi

Horsens Kommune har udarbejdet en midtbystrategi, som er et værktøj, der samler 7-8 års arbejde og erfaringer og peger på hvad der skal arbejdes med. Midtbystrategiens mål danner rammer for planlægning af det nærværende projekt.

Strategien beskriver b.la. at midtbyen skal være et attraktivt sted at bo. Midtbyen skal tiltrække flere unge og ressourcestærke beboere. Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur. Der skal udvikles bæredygtigt med opmærksomhed på håndtering af kommende udfordringer med vand.

Der er behov for boliger til unge studerende og til en stor gruppe af husstande med 1 eller to beboere pr. husstand. En del af disse husstande er ressourcestærke og vil gerne have moderne boliger med en god kvalitet. Der skal der også etableres boliger til børnefamilier. Til en god bolig hører rekreative arealer. I en tæt midtby kan dette være taghaver eller tagterrasser.

Ved opførelse af nye karréer med boliger og butikker skabes et grundlag for en naturlig færden i de bynære områder, som knyttes sammen og opleves som ét større område.

Se Midtbystrategien på Horsens Kommunes hjemmeside.

Lokalplanens formål

Projektområdet er i dag omfattet af flere lokalplaner. De eksisterende lokalplaner tillader ikke opførelse af projektet, derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan. Lokalplanen har til formål at sikre, at projektet kan realiseres.

Opførelsen af en ny tæt bydel, som skal styrke Horsens midtby som center og vækstdriver for hele kommunen, er i overensstemmelse med Hovedstrukturens afsnit om bymønster og byroller i Kommuneplan 2013.

Lokalplanen sikrer :

  • at udvikle lokalplanområdet til centerformål,
  • at udviklingen af området sker med en bebyggelse, der i arkitektur, udformning og materialevalg kommer til at fremstå i høj kvalitet samt giver et kvalitetsmæssigt løft af området,
  • at sikre bebyggelsen gives en udformning, der arkitektonisk har et godt samspil med den omkringliggende by,
  • at sikre en spændende og tæt ny bydel med boliger placeret oven på dagligvare-, udvalgsvarebutikker og restauranter,
  • at sikre at parkeringsarealer på terræn anlægges med varierende belægningstyper, belysning og begrønning af forskellig art, som skaber funktionelle, varierede og trygge omgivelser med mulighed for ophold,
  • at sikre en kvalitetsbetonet og tilpasset skiltning i lokalplanområdet,
  • at sikre tiltag til håndtering af tag - og overfladevand i forbindelse med klimasikring af lokalplanområdet.

Referencebillede af hvordan hele lyssætningen kan danne karakter for et urbant moderne byrum

Luftfoto af den sydlige del af bymidten med den eksisterende Kvicklybygning