Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der en statslig planlægningszone på 3,0 km, hvor der langs landets kyster gælder særlige regler i medfør af bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af lov om plan-lægning94. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten, jf. planlovens § 5a, stk. 1. Inden for kystnærhedszonen kan der kun inddrages nye arealer i byzone eller planlægges for arealer i landzone, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Undtaget heraf er trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg.

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil kun i begrænset omfang kunne ses fra kysten.