Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med kommuneplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2013 rammebestemmelser.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et tillæg nr. 2013-42.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre anvendelse og hæve bebyggelseprocenten for området, hvor den tidligere dagligvarebutik - Kvickly ligger og for en del af rådhusparken, parkeringsareal samt et grønt areal langs Bygholm Å.

Området er i gældende kommuneplan omfattet af kommuneplanrammerne HR.00.01.C.17, der udlægger rammeområdet til centerformål: butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service med en bebyggelsesprocent på 110. Derudover er en del af området omfattet af HR.00.01.C.16, der udlægger rammeområdet til fritidsformål og rekreation: bypark med tilhørende bygningsmæssige faciliteter og fastsætter en bebyggelsesprocent på 50. En mindre del af HR.00.05.B.1, som udlægger området til boligformål, bebyggelsesprocent på 90 og HR.00.01.C.19 som udlægger området til centerområde, bebyggelsesprocent på 110.

Kommuneplantillægget reducerer de fire gældende kommuneplanrammer og udlægger en ny kommuneplanramme hvor anvendelsen fastlægges til centerformål med en bebyggelsesprocent på 150. Den nye kommuneplanramme giver mulighed for at opføre udvalgsvare-, dagligvarebutikker, erhverv og boliger.

Se kommuneplantillæg her