Beliggenhed & eksisterende forhold

Områdets historie

Dagligvarebutikken - OBS åbnede på Sankt Helenevej i 1991 og fungerede frem til 2002, hvor butikken skiftede navn til Kvickly. I januar 2015 lukkede Kvickly. Butikken har stået tom siden da.

Tidligere har området, som vist på luftfoto, været præget af fragmenteret byggeri med virksomheder, oplag og lagerbyggeri samt et jernbanespor, der løb fra stationen og gennem området videre til havnen.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Horsens bymidte og er et område med gode udviklingspotentialer, tæt på byens gågade, Søndergade, "Høegh Guldbergs gade-området" og med gode trafikale forbindelser til havneområdet, Bygholm Park og videre til motorvej E45.

Lokalplansområdets ca. 77.000 m² fremstår i dag som et større asfalteret parkeringsareal i tilknytning til den tidligere dagligvarebutik Kvickly. Inden for området ligger flere eksisterende boligejendomme i en randbebyggelse, en nyere dagligvarebutik (Rema 1000) med boliger ovenpå, erhvervsbyggeri, mindre butikker og en lukket benzintank. Gennem området løber den tidligere havnespor, som delvist indenfor lokalplanområdet er ændret til en rekreativ gang - cykelforbindelse, "Vildsporet". Det gamle havnespors første etape løber fra stationen til Kvickly-grunden. Idéen med "Vildsporet" er at lede folk rundt om midtbyen, forbi fritidsaktiviter og andre spændende tilbud.

Projektområdet omfatter desuden en del af rådhusparkens eksisterende grønne areal og parkeringsområde, samt et grønt areal mellem Niels Gyldings Gade og Bygholm Å. Arealet ved rådhusparken er i temalokalplan 150 udpeget som et område med bevaringsværdig beplantning. Hvis beplantningen fjernes, skal der ske en genplantning, der i karakter modsvarer den fjernede beplantning.

Luftfoto af området fra 1972.

På luftfotoene se tydeligt det fragmenteret / opløste byområde i 1972.

Luftfoto af området fra 1985. Etablering af Niels Gyldings gade og opførelse af Rådhuset.

Foto af Bygholm å, eksisterende gangbro og byggeri udenfor lokalplanområdet (mod syd)

Foto af de eksisterende forhold.

Bygholm å, et smalt grønt areal, Niels Gyldings Gade og Kvicklys facader (kik mod vest indenfor lokalplanområdet).

Nord for området ligger byens gågade, Søndergade. Området er præget af tæt karrebebyggelse med boliger og butikker. Mod syd afgrænses området af et mindre grønt rekreativt areal og Bygholm Å, som "møder" et boligkvarter, samt et højere byggeri b.la. Sydøstjyllands Politi og undervisningsbyggeri. Mod øst ligger Horsens Rådhus med rådhusparken og et større parkeringsareal. Længere mod øst møder man "Høegh Guldbergs Gade-området". Mod vest ledes man via Niels Gyldings Gade til Bygholm Parkvej, som løber forbi den fredede Bygholm Park, samt videre ud af byen mod motorvej E45.

Terrænet indenfor området er relativt fladt.

Der er ikke kortlagt fredede bygninger, arealfredninger eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet. I den nordlige del af projektområdet er der kortlagt bygninger med lav til middel bevaringsværdi. Kulturhistoriske interesser beskrives og undersøges nærmere i den VVM-redegørelse, der er udarbejdet på baggrund af projektet.

Området er i dag henholdvis udlagt til centerområde og rekreativt område i Kommuneplan 2013.

Lokalplanområdet er omfattet af temalokalplan nr. 150 og følgende lokalplaner: lokalplan nr. 68, 13-2010, 45, 83, 10.1, 16, 16-2008.

Foto af det eksisterende område - Kvicklybygningen i baggrunden

Foto fra området - som viser det eksisterende parkeringsareal med det tidligere togspor samt vildsporet og kvicklybygningen i baggrunden.

Luftfoto af området med lokalplanafgrænsning