Tilladelser fra andre myndigheder

Billede fra området. Kik mod vest - Kvickly-bygningens facader til højre og Bygholm Å mod venstre.

Kik fra syd mod Niels Gyldings Gade og Kvickly-bygningens facade

Kik mod øst med eksisterende bebyggelse i baggrunden og Bygholm Å i forgrunden.

Å-beskyttelseslinje

Bygholm Å er registeret med en å-beskyttelseslinje på 150 meter fra vandløbet.

Planområdet har imidlertid været væsentligt lovligt bebygget før 1972. Dermed er åbeskyttelseslinjen trukket tilbage til den væsentlige lovlige bebyggelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Jf. habitatbekendtgørelsen skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at lokalplanen ikke medfører:

  • skade på de naturtyper, som området er udpeget for
  • skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
  • eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000

Projektområdet/planområdet ligger ca. 6 km vest for nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til konkrete fund af yngle- og rastesteder for nogen af de bilag IV arter, som lever i og omkring Horsens indenfor lokalplansområdet. Idet lokalplansområdet allerede i dag er et tæt bebygget område midt i Horsens By, vurderes det, at arealet ikke udgør et potentielt yngle- eller rasteområde for nogen af de bilag IV-arter, som yngler og raster i den Østjyske region.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at lokalplanen kan vedtages uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Der er i forvejen ingen kendte fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet er i forvejen bebygget og befæstet, hvorfor risikoen for at påtræffe bevarede jordfaste fortidsminder i området er lille.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Trafikregulering

Der kan ikke uden Horsens Kommunes godkendelse og samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.