Detailhandel

Den samlede detailhandelsstruktur danner, med undtagelse af butikker til lokal forsyning, grundlag for placering af nye butikker.
Butikker skal placeres indenfor de afgrænsede bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper.

Byrådet ønsker at fastholde Horsens by som et tidssvarende, stærkt og dynamisk egnscenter med et levende og attraktivt bymiljø, ved fortsat at udvikle byens potentiale og dermed sikre at Horsens også i fremtiden kan udfylde rollen som et konkurrencedygtigt egnscenter for hele sit opland. Også bydelscentrene og de øvrige mindre bymidter skal være attraktive og levende bymiljøer for fortsat at kunne tiltrække kunder og derved at styrke lokalområdet.

Kommuneplantillæggets område indgår i bymidteafgrænsningen for Horsens by i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune, og er således i overensstemmelse med retningslinjen. Der må etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 2.000 m2.

Kommuneplantillæggets område indgår i bymidteafgrænsningen for Horsens by i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune, og er således i overensstemmelse med retningslinjen.