Grundvandsredegørelse

Lokalplanområde 344 er allerede lokalplanlagt ved lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd.

Horsens Kommune har besluttet at udarbejde en ny lokalplan, for en del af lokalplanområde 2015-6, med henblik på at give mulighed for at etablere en asfaltfabrik i det nye lokalplanområde.

Lokalplan 344 giver mulighed for at etablere bygninger/anlægsdele med en større højde end lokalplan 2015-6 giver mulighed for. Lokalplan 344 vil - som lokalplan 2015-6 give mulighed for etablering af de virksomhedstyper og anlæg, der er omfattet af Naturstyrelsens "Tilladelsesliste" og "Opmærksomhedsliste", altså virksomheder og anlæg, som vurderes at være enten mindre eller potentielt grundvandstruende.

Naturstyrelsens ”Tilladelsesliste” og ”Opmærksomhedsliste” er ikke længere udgangspunktet for kommunens planlægning, men er afløst af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlæ

gning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse”. Lokalplan 344 er derfor udarbejdet under hensyn til denne nye bekendtgørelse.

Ifølge den nye bekendtgørelse og den tilhørende vejledning, skal kommunen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Ifølge vejledningens bilag 1, er asfaltfabrikker klassificeret som en virksomhedstype, som har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet, hvorfor virksomhedstypen medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Den eksisterende lokalplan 2015-6 giver mulighed for at etablere en asfaltfabrik på arealet, hvorfor det alene er bygningshøjden på asfaltfabrikken, som har udløst behovet for denne nye lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens. Der vil som følge af lokalplan 344 derfor som udgangspunkt ikke være en forøget risiko for forurening af grundvandet.

Ifølge retningslinjer i Kommuneplan 2017, skal der ved planlægning for alle former for byudvikling indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og BNBO, altid forinden udarbejdes en grundvandsredegørelse. Ifølge kommuneplan 2017 skal der ligeledes ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer, tages hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og BNBO.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor indvindingsoplandet (IO) til Torsted Vandværk, men udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i henhold til den eksisterende kortlægning, hvorfor der jf. Kommuneplan 2017 skal udarbejdes en grundvandsredegørelse.

Nedenfor følger kommunens grundvandsredegørelse for lokalplanområde 344, Erhverv, Titanvej, Horsens.

1.1 Planlægningsmæssig begrundelse

Lokalplanområde 344, Erhverv, Titanvej, Horsens har hidtil været omfattet af lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd. Lokalplan 2015-6 blev godkendt i 2015 med udgangspunkt i den daværende viden om grundvandsinteresser i området.

Lokalplan 344 er udarbejdet med udgangspunkt i den samme viden som i 2014/2015. Staten er netop nu i gang med at opdatere deres kortlægning af grundvandsmagasinerne og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket. Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen på de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, er denne lokalplan baseret på kortlægningen og afgrænsningen af de indvindingsoplande, som også lå til grund for lokalplan 2015-6, men også usikkerheden omkring nye indvindingsoplande og sårbarheden af disse indgår.

Lokalplan 344 er udformet med en række bestemmelser for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. Bestemmelserne fremgår af lokalplanens § 10.20.

1.2 Grundvandsforhold 


Staten er i gang med at opdatere deres kortlægning af områdets grundvandsmagasiner og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket. Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen af de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, udarbejdes grundvandsredegørelsen på baggrund af den viden om grundvandsforholdene, som også lå til grund for lokalplan 2015-6.

Torsted Vandværk I henhold til den gældende grundvandskortlægning er lokalplanområdet beliggende indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk.

Lokalplanområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

Lokalplanområdet ligger ca. 3 km opstrøms Torsted Vandværks boringer DGU nr. 107.1200 og 107.1220, i den yderste del af vandværkets indvindingsopland. Boringerne er filtersat i 29-65 meters dybde. Torsted Vandværk indvinder årligt mellem 250.000 og 275.000 m³ grundvand. Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C, vurderet ud fra blandt andet grundvandets indhold af sulfat og nitrat, hvilket er en vandtype som er kendetegnet ved, ikke at være påvirket af aktiviteter på overfladen f.eks. fra landbrugets anvendelse af kvælstofgødning.

 

Torsted Vandværk

Torsted Vandværk fik i 2017 konstateret pesticider i deres boringer, det drejer sig om desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Disse fund har medført, at vandværket sammen med Horsens Kommune, Region Midtjylland og Horsens Vand er i gang en større forureningsundersøgelse af, hvor forureningen stammer fra og hvordan den er nået ned til vandværkets filtre. Disse undersøgelser er ikke afsluttet endnu og pågår fortsat i 2020. Hvad det kommer til at betyde for vandværkets fremtid er endnu ikke afgjort.

Torsted Vandværk har i Vandforsyningsplan 2016-2024 status som et lokalvandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med, at vandværket bevares i mange år frem og at det har nok reservekapacitet til at kunne delvis forsyne eller nød forsyne et andet vandværk, og at vandværket er i god stand og stabilt kan levere drikkevand af god kvalitet. Vandforsyningsplanen er udarbejdet inden Torsted Vandværk fik konstateret pesticider i de to boringer DGU nr. 107.1200 og 107.1220.

Området med særlige drikkevandsinteresser – Rugballegård OSD’et ligger vest og nordvest for lokalplanområdet. I forbindelse med Vejle Amts grundvandskortlægning i OSD-området, blev der i 2003 opstillet

en grundvandsmodel, benævnt Rugballegård Grundvandsmodel. Forud for opsætningen af grundvandsmodellen, blev der opstillet en geologisk model for området, som viser den geologiske forståelse af områdets dannelse, som tidligere undersøgelser har bidraget med.

Inden for lokalplanområdet er der i modellen tolket, at der øverst er aflejret 5 meter smeltevandssand, herunder ca. 20 meter moræneler og endelig et ca. 5 meter tyndt lag smeltevandssand, som udgør det primære grundvandsmagasin i området, et grundvandsmagasin som i store dele af OSD-området har en stor mægtighed, men som i lokalplanområdet vurderes at være meget begrænset og ikke interessant i vandværkssammenhæng.

Under det primære grundvandsmagasin er der igen aflejret store mægtigheder af ler og her vurderes der heller ikke at være vandindvindingsmuligheder. 

Grundvandsspejlet er beliggende mellem kote +32 m og kote +37 m, svarende til 5-10 meter under terræn og der er tale om et spændt grundvandsmagasin, der hvor grundvandsmagasinet findes. Den overordnede strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er fra sydøst mod nordvest i retning af Bygholm Å/Bygholm Sø, og herfra mod øst til Horsens Fjord.

Indvindingsoplande til vandværker er generelt optegnet på baggrund af simuleringer af hvor langt grundvandet strømmer inden for en bestemt årrække, og som er der hvor vandværket får sit vand fra. I grundvandsmodellen kan der aflæses, hvor langt grundvandet strømmer indenfor både 100 år og 1000 år.

Indvindingsoplandet til Torsted Vandværk er optegnet på baggrund af 1000 år alderspartikler. Andelen af det grundvand som Torsted Vandværk pumper op, og som er 1000 år undervejs, er dog meget begrænset, idet langt størstedelen af det oppumpede grundvand er 100 år undervejs. Afgrænsningen af det område hvor grundvandet er op til 100 år undervejs, ligger udenfor lokalplanområdet.

På baggrund af grundvandsmodellen er der udpeget områder, hvor der vurderes at ske en stor/væsentlig

infiltration af nyt grundvand. I forhold til Torsted Vandværk er der både kildepladsnært og op til 1 til 1,5 km ud i indvindingsoplandet, udpeget store områder med en væsentlig infiltration. Det er kommunens vurdering, at en større andel af det grundvand som Torsted Vandværk indvinder, dannes indenfor de første 1,5 km af indvindingsoplandet.

 

Rugballegårdværket

Rugballegårdværket er et af kommunens største vandværker, hvorfra der årligt indvindes op til 1,9 mio. m³ grundvand. Vandværket leverer drikkevand til ca. halvdelen af borgerne i Horsens by. Ved Rugballegårdværket indvindes grundvandet fra 6 boringer i 47 til 113 meters dybde.

Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C og D, vurderet ud fra blandt andet grundvandets indhold af sulfat og nitrat, hvilket er en vandtype som er kendetegnet ved, ikke at være påvirket af aktiviteter på overfladen f.eks. landbrugets anvendelse af kvælstofgødning.

Rugballegårdværket fik i 2017 konstateret pesticider i 2 af deres boringer, det drejer sig om desphenylchloridazon.

Fundet har medført, at vandværket sammen med Horsens Kommune, Region Midtjylland og Torsted Vandværk er i gang med en større forureningsundersøgelse af, hvor forureningen stammer fra og hvordan den er nået ned til vandværkets filtre. Disse undersøgelser er ikke afsluttet endnu og pågår fortsat i 2020.

Rugballegårdværket har i Vandforsyningsplan 2016-2024 status som et områdevandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med, at vandværket bevares i mange år frem og at det forventes at skulle forsynes flere end de gør i dag. Forventningen er, at vandværket skal forsyne nogle af kommunens nye byområder – både bolig og erhverv. Endvidere forventes det, at vandværket på kort eller langt sigte, kan forsyne nogle af de mindre nabovandværker, såfremt det bliver aktuelt.

1.2.1 Risikovurdering


Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet formentlig ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer.

Staten er netop nu i gang med at opdatere deres kortlægning af grundvandsmagasinerne og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket.

Rugballegårdværket er et af kommunens vigtigste og største vandværker, og de indvinder grundvand fra en grundvandsressource, som vil være både vanskelig og dyr at erstatte.

Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen af de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, skal der fortsat indarbejdes specifikke bestemmelser om foranstaltninger, der skal minimere risikoen for forurening af grundvandsmagasiner i området, som i lokalplan 2015-6.

1.2.2 Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse


For at sikre en tilstrækkelige beskyttelse af områdets grundvandsmagasiner, skal der indarbejdes bestemmelser

som medtager følgende foranstaltninger:

  • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Veje og parkeringspladser skal derfor etableres med kant til opsamling af vejvandet.
  • Tætte belægninger samt opsamling af forurenet regnvand, skal etableres før erhvervsarealet tages i brug.
  • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med tæt membran, og således med tæt bund og sider.
  • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.
  • Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
  • Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
  • Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Disse bestemmelser er gældende for hele lokalplanområdet, da det er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk. Såfremt statens grundvandskortlægning resulterer i, at lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplande til andre almene vandværker f.eks. Rugballegårdværket, gælder ovennævnte bestemmelser ligeledes.

 

I miljøgodkendelser til godkendelsespligtige virksomheder, herunder virksomhedstyper omfattet af standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen, skal der fastsættes tilsvarende krav med henblik på forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.