Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 formålet med lokalplanen er at fastlægge rammer for udformning af bebyggelse, trafikarealer, beplantning, så der skabes og vedligeholdes kvalitetsbetonede byggerier og anlæg i lokalplanområdet

 • at sikre at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 3 - 7
 • at sikre at aktiviteterne i lokalplanområdet ikke er til gene for omkringliggende boliger, virksomheder og områder
 • at sikre at lokalplanområdet etableres og drives, så risikoen for forurening af jord og grundvand minimeres
 • at muliggøre miljømæssig og visuelt forsvarlig indpasning af et asfaltanlæg med en mulig bygningshøjde på op til 35 m i et byggefelt i lokalplan delområde 2
 • at varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om befæstelsesgrader
 • at ophæve lokalplan 2015-6 for området omfattet af denne lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, jf. §2.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 9ao, 9ay og del af 37, Oens By, Ølsted.
2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 

3.1 Anvendelsen skal ved lokalisering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende virksomheder tage hensyn til de vejledende miljøklasser, jf. Korbilag 4 Vejledende Miljøklasser.
3.2 I delområderne 1, 2 og 3 kan der etableres nødvendige anlæg til håndtering af overfladevand.


For delområde 1 gælder

3.3.1 delområdet må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri, lager, oplags- og værkstedsvirksomhed samt håndtering og behandling af produkter herunder råvarer inkl. knusning af genbrugsasfalt i overensstemmelse med meddelt miljøgodkendelse.
3.3.2 Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Indenfor delområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige krav.
3.3.3 Der må ikke etableres nogen form for bolig i området. Anvendelsen skal være inden for miljøklasse 3-6.


For delområde 2 gælder

3.4.1 delområdet må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed – og tilhørende aktiviteter. Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Endvidere kan her placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (støj, lugt, spildevand) ikke kan placeres i nærheden af boliger. Der må ikke etableres nogen form for bolig i området. Anvendelsen skal være inden for miljøklasse 3-7


For delområde 3 gælder

3.5.1 delområdet må kun anvendes til erhvervsformål, såsom, administration, industri, lager og værkstedsvirksomhed. Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Der må ikke etableres nogen form for bolig i området. Anvendelsen skal være inden for miljøklasse 3-7


For delområde 4 gælder

3.6.1 delområdet må kun anvendes til støjvold og beplantningsbælte med en karakter af levende hegn, der mod syd og vest skal afskærme området. Beplantningsbæltet skal have en bredde på min 10 meter og skal bestå af hjemmehørende arter af buske og løvfældende træer og stedsegrønne arter.

4.1 Ingen bestemmelser

5.1 Nye stamveje udlægges i et 14 m bredt vejprofil, hvoraf 8 m er kørebane. Vejrabatterne skal have en bredde på 3 m. I rabatterne anlægges græs og i den ene rabat etableres fortov, hvor der skønnes behov. Der plantes allétræer langs alle stamveje f.eks. seljerøn eller akselrøn.
5.2 Der gives mulighed for at Titanvej og Kometvej forlænges og forbindes. Desuden kan der efter behov anlægges adgangsveje til betjening af de enkelte virksomheder. Dette kræver accept fra vejmyndigheden.
5.3 I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler (herunder renovationsvogne m.v.) jf. vejreglerne.
5.4 Ved vejtilslutninger og vejenes kurveforløb skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter. Hvis der tilplantes indenfor oversigtsarealet skal beplantningen til enhver tid holdes under en højde på 0,8 m.

For delområde 1 gælder

5.5.1 området trafikbetjenes via Titanvej og Kometvej via Saturnvej og Orionvej til/fra Vestvejen eller via erhvervsområdets øvrige veje til/fra Vejlevej.


For delområde 2 gælder

5.6.1 området trafikbetjenes via Titanvej og Kometvej via Saturnvej og Orionvej til/fra Vestvejen eller via erhvervsområdets øvrige veje til/fra Vejlevej.


For delområde 3 gælder

5.7.1 området trafikbetjenes primært via Meteorvej.

6.1 Parkeringsarealer anlægges med min 2 m brede plantebede mellem rækkerne og mod vejarealer. Alternativt kan der udlægges tilsvarende arealer plantebede jævnt fordelt på parkeringspladsen. Dog skal parkeringsarealet altid afgrænses mod vej af et sammenhængende plantebed.

7.1 Belysning af virksomheders interne færdsels- og arbejdsarealer skal være nedadrettet og må ikke lyse ud over ejendommens skel. Belysningsmasters højde må maksimalt være 25 meter og må ikke overstige bygningshøjden på ejendommen. Belysning kan opsættes på faste anlæg over 25 meters højde under forudsætning af, at lyset er nedadrettet og ikke lyser ud over ejendommens skel.
7.2 Til belysning af parkerings og stiarealer inden for den enkelte ejendom skal der vælges parkbelysning. Der kan vælges armaturer efter Horsens Kommunes designmanual.
7.3 Eventuel projektørbelysning på ejendommene skal være rettet mod bygningers facader. Facader må ikke belyses i en højde over 10 m. Projektørbelysning må ikke være generende for beboere eller trafikanter i eller uden for området.

Ledningsanlæg

7.4 Området tilsluttes det kollektive kloaknet.
7.5 Vejvand og overfladevand må ikke nedsives. Se også §10.20
7.6 Regnvandsbassiner anlægges med tæt bund og tæt sider, permanent vandspejl og skråningsanlæg på maksimalt 1:5.

8.1 Langs alle offentlige stamveje og stikveje fastlægges en 5 m byggeline (målt fra vejskel).
8.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60%.
8.3 Ved placering af byggeri, veje og andre anlæg, skal der tages hensyn til de eksisterende ledninger, der ikke er vist i lokalplanen.
8.4 Højdegrænsen gælder bygninger og anlæg, men ikke nødvendige antenner, skorstene, sikkerhedsgelænder og lign.
8.5 Ingen bygningsdel eller teknisk installation, bortset fra nødvendige skorstene, må overstige kote 81.


For delområde 1 gælder

8.6.1 Max. bygningshøjde 21 meter fra terræn.


For delområde 2 gælder

8.7.1 Max. bygningshøjde 21 meter. Indenfor det angivne byggefelt, må der bygges maksimalt bygges 400 m² i en højde på op til 35 meter.
8.7.2 I delområdet må der maksimalt bebygges i 35 meters højde i et grund areal på 1000 m². 


For delområde 3 gælder

8.8.1 Max. bygningshøjde 21 meter.


For delområde 4 gælder

8.9.1 Byggeri er ikke tilladt, Jf. §3.7 

9.1 Ny bebyggelse skal fremstå moderne og kvalitetsbetonet for så vidt angår udseende, materialevalg og farvevalg. Der skal vælges materialer, så der opnås helstøbte løsninger med hensyn til form, funktion, proportioner, detaljer og farver.
9.2 Bebyggelse skal have et præsentabelt ydre og skal sammen med beplantning og eventuelle ubebyggede arealer disponeres, så der opnås en harmonisk helhedsvirkning i lokalplanområdet og i forhold til bebyggelse m.v. på naboarealer.
9.3 Administrationsafsnit og indgang skal orienteres mod adgangsvejen og gives en særskilt arkitektonisk bearbejdning i forhold til produktions- og lagerbygninger.
9.4 Udvendige bygningssider skal fremtræde i dæmpede farver. Der må således ikke anvendes signal-, eller meget klare farver.
9.5 Bygnings/anlægsdele placeret fra 21 m og opad skal fremtræde med matte facader i én eller flere lysegrå farver.
9.6 Skorstene, ventilationsrør og lign. over 21 meters højde, skal være ensfarvet mat lysegrå, og må ikke have toppen malet i en anden farve.     
9.7 Facaderne kan fremtræde med struktur, eksempelvis synlige eller markerede samlinger mellem elementer af facade- og/eller anlægsbeklædning.
9.8 Bygningers/anlægs basis samt lavere kontorbygninger under 21 meters højde, skal opføres jf.§ 9.4
9.9 Ventilationskanaler og andre installationer skal udføres integreret i bygningerne og må ikke være synlige fra omgivelserne. Undtaget herfra er nødvendige rørføringer, transportører og lignende i forbindelse med asfaltanlægget i det særlige byggefelt, som af hensyn til mulighederne for adgang og udskiftning i forbindelse med vedligeholdelse, kan etableres udvendigt og synligt.

Terrænregulering

10.1 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.

Beplantning.

10.2 Al beplantning skal sikres gode vækstbetingelser.
10.3 Mod stamveje og stikveje skal det grønne forareal så vidt muligt have en bredde på min. 5 m fra vejskel. Forarealerne skal beplantes med en lav grøn beplantning af græs eller bunddække, hvori der plantes buske og enkeltstående løvfældende træer.
10.4 Der etableres beplantning i skel. Skelbeplantningen skal så vidt muligt bestå af et 5 m bredt bælte langs side og bagskel. Langs grundens sideskel etableres beplantning indtil vejskel. Der plantes så vidt muligt 1 række popler 2,5 m fra skel. Poplerne plantes i str. 10-12 med en afstand på 5 m mellem træerne i rækken. Poplerne sættes forskudt, på hver side af skellet. Omkostningerne ved etablering af skelbeplantning afholdes af grundejeren. Dog er den enkelte grundejer kun forpligtet til at etablere skelbeplantning på egen matrikel.
10.5 Ubefæstede arealer beplantes eller tilsås, så der opnås en grøn helhedsvirkning og en øget biodiversitet. Jf. Redegørelses afsnittet - Lokalplans indhold - Delområde 4

Hegn

10.6 Trådhegn og lignende hegn udformes og placeres diskret. Mod nabogrunde kan hegn placeres i skel. Mod veje placeres hegn bag det grønne forareal.
10.7 Ved ændring af anvendelse eller tilbygning, har ejeren af en ejendom indenfor lokalplanområdet pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i lokalplanen. Beplantningen på den enkelte parcel, anlægges og vedligeholdes af grundejeren.

Skilte

10.8 Fritstående skilte skal tilpasses området og der skal tages hensyn til områdets karakter. Det tilstræbes, at skiltet har et enkelt og letopfatteligt udtryk.
10.9 Der kan opsættes ét fritstående skilt pr. adgangsvej til hver virksomhed. Der må ikke skiltes med produktreklamer, men kun med firmanavn og/eller logo.
10.10 Skiltet skal i sin placering og udformning indgå i harmoni med det omgivende terræn og de omliggende bygninger.
10.11 Skiltet må ikke være til gene for eksisterende lovlige skilte i området.
10.12 Fritstående skilte må have en max. bredde på 1,0 meter.
10.13 Fritstående skilte må have en max. højde på 3,5 meter over terræn. Horsens Kommune kan efter begrundet anmodning, hvor bygninger eller terræn kræver det, efter et individuelt skøn, acceptere andre dimensioner.
10.14 Indirekte belysning af skilte accepteres.
10.15 Facadeskilte anbringes på virksomhedens hovedfacade og skal være en naturlig markering af et indgangsparti.
10.16 Lysarmaturkasser og lignende må kun opsættes efter forudgående accept fra Horsens Kommune.
10.17 Der kan opsættes faste reklameskilte med en samlet størrelse på max.12,25 m2. Skilte skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling f.eks. ved at erstatte et eksisterende vindue. Udformes skiltet i et ikke stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.
10.18 Lysskilte (herunder LED-skærme og andre digitale skilte) må ikke være dominerende og skal udføres i høj kvalitet og skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.

Befæstelsesgrader, jf. Kortbilag Spildevandsoplande

10.19 Nedsivning af regnvand er ikke en mulighed. Den maksimale befæstelsesgrad er 0,39. Regnvand forsinkes og håndteres på egen grund, før det tilsluttes kloaknettet.

Grundvandsbeskyttelse

10.20 For de virksomheder og anlæg, som vurderes at være omfattet af bekendtgørelsen om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse bekendtgørelse samt bilag 1 i den tilhørende vejledning (herunder asfaltfabrikker), og som er berørt af indvindingsoplandet til Torsted Vandværk eller indvindingsoplande til andre almene vandværker, jf. Kortbilag 1 Lokalplanafgrænsning, gælder følgende:

 • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Veje og parkeringspladser skal derfor etableres med kant til opsamling af vejvandet.
 • Tætte belægninger samt opsamling af forurenet regnvand, skal etableres før erhvervsarealet tages ibrug.
 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med tæt membran, og således med tæt bund og sider.
 • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.
 • Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
 • Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
 • Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

For delområde 3 gælder

10.21.1 Horsens Kommune kan i delområde 3, fravige krav om beplantning (§10.3-10.5), hvis virksomheder i lokalplanområdet af hensyn til grundens eller delarealers størrelse og udformning, adskillelse af produktionsarealer og administrations- og parkeringsarealer af personsikkerhedshensyn udfører beplantningen som vist på kortbilag.  


For delområde 4 gælder

10.22.1 Må kun anvendes til støjvolde og et beplantningsbælte med en karakter af levende hegn, der mod syd og vest skal afskærme området. Beplantningsbæltet skal have en bredde på min 10 meter og skal bestå af hjemmehørende arter af både buske og løvfældende træer og stedsegrønne arter. Der skal sikres en stor variation i beplantningen, som øger biodiversiteten i området, jf. redegørelsen.

Redegørelse

Gode vækstbetingelser indebærer eksempelvis at træer plantes i en ikkekomprimeret jordbund med rimelig muldkvalitet og et jordvolumen som trærødder kan udvikle sig i gennem en lang årrække.
Bestemmelser om befæstelsesgrader er vigtige for at sikre mod klimaforandringernes stigende mængder nedbør. Reduceres indvindingsoplandene til vandværkerne efter en senere revurdering af deres udstrækning bortfalder bestemmelserne for de områder, der udgår af indvindingsoplandene, men udpeges der nye indvindingsoplande, som har sammenfald med lokalplanområdet, da gælder bestemmelserne fortsat.

11.1 Forinden ibrugtagning af byggeri skal de tilhørende parkeringspladser være etableret.
11.2 Forinden ibrugtagning af byggeri skal den tilhørende beplantning iht. til lokalplanens redegørelse og § 10 være etableret.
11.3 Forinden ibrugtagning skal grundvandsbeskyttende foranstaltninger være etableret, jfr. §10.20. Gælder kun områder inden for indvindingsoplandet til Torsted Vandværk eller indvindingsoplande til andre almene vandværker.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

14.1 Med vedtagelse af lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens ophæves lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd for de jf. §2.1 omfattede områder. 

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må der på ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, og jfr. planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser,medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.