Beliggenhed & eksisterende forhold

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Horsens By. Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 9ay, 9ao og del af matr. nr. 37, Oens By, Ølsted og er på 68.522 m2. Terrænhøjden i lokalplanområdet er mellem kote ca. 43 og ca. kote 45.

Der er eksisterende og planlagte boligområder mere end 1 km nord for lokalplanområdet og ca. 500 meter mod syd ligger landsbyen Oens.

Vest for lokalplanområdet er der eksisterende fritliggende boliger i det åbne land.

Den nærmeste bolig i det åbne land er beliggende ca. 300 meter fra lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning og ca. 450 meter fra lokalplanens byggefelt til anlæg/bygninger med højder op til 35 meter.

Set fra det åbne landskab vest for lokalplanområdet fremtræder de eksisterende virksomheder og enkelte skorstene i lokalplanområde 2015-6 relativt markant.

Langs Lokalplan 344 vestlige, sydvestlige og sydlige afgrænsning er der i 2019 etableret en støjvold, som beplantes med træer i overensstemmelse med den hidtil gældende lokalplan 2015-6.

Terrænet falder fra lokalplanområdet mod syd og vest, hvilket sammen med støjvolden vil skærme i et vist omfang for indsyn til lokalplanområdet, således at det primært vil være enkelte bygnings- og anlægsdele, der vil være synlige fra boliger langs Oensvej.

Lokalplanområdet har indtil 2018/2019 ikke været taget i anvendelse til erhvervsformål. I 2019 har Horsens Kommune, i overensstemmelse med blandt andet anvendelsesbestemmelserne og retningslinjerne i Lokalplan 2015-6, meddelt miljøgodkendelse til oplagring og knusning af blandt andet genbrugsasfalt på ejendommen, med krav om etablering af en beplantet støjvold.