Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

I vurderingen af om der skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 2017-22, Erhverv, Titanvej, Horsens og forslag til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, har Horsens Kommune lagt særlig vægt på anlæggets påvirkning af de nærmeste boliger i det åbne land i forhold til støj, støv og lugtgener samt det visuelle udtryk. Screeningens hovedemner er knyttet til muligheden for etablering af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter. De øvrige ændringer af lokalplanen skønnes at være miljømæssigt uvæsentlige. Screeningen bygger primært på en udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter.

VVM-anmeldelsen,

VVM-screeningen af anlægget, en udarbejdet støjrapport og de visuelle undersøgelser, herunder visualiseringer, påviser at etableringen af et asfaltanlæg vil påvirke boliger i det åbne land mod vest og syd mod støj og visuelle gener. Støj fra en virksomhed i lokalplanområdet reguleres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og gældende støjvejledninger, og støjgrænseværdier m.v. fastsættes som krav i en miljøgodkendelse til den konkrete aktivitet. Støjberegninger viser, at de normalt fastsatte støjgrænser vil kunne overholdes. Visualiseringerne viser, at de øverste dele af en 35 meter høj bygning vil kunne ses fra boliger, men udstrækningen vil være begrænset som konsekvens af højdeforholdene i området, en etableret støjvold mellem boligerne og anlæg og en eventuel bygnings relativt begrænsede højde-/breddeforhold. Den visuelle påvirkning forventes desuden begrænset yderligere når de i lokalplanen krævede træer vokser op på støjvolden.

Anlæg disponeres på området og drives på en måde, der sikrer, at de vejledende støjgrænser ved boliger og anden støjfølsom anvendelse ikke overskrides. Støv kan begrænses ved vanding/befugtningsanlæg, samt at volden mod vest og syd begrænser støvflugt. Støj og lugt fra en virksomhed i lokalplanområdet reguleres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og gældende støj- og lugtvejledninger, støj- og lugtgrænseværdier fastsættes som krav i en miljøgodkendelse til den konkrete aktivitet. En op til 35 m høj bygning gives et lysegråt afdæmpet, ikke reflekterende udseende. Et asfaltanlæg eller andre virksomhedstyper vil medføre kørsel med lastbiler og i mindre udstrækning personbiler til og fra lokalplanområdet via erhvervsområdet herunder primært via Kometvej/Meteorvej og Titanvej via Saturnvej/Orionvej til det overordnede vejnet og herunder Vestvejen – eller via erhvervsområdet til Vejlevej.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Klagevejledning

Der henvises til afsnittet "Høring".