Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

I vurderingen af om der skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 2017-22, Erhverv, Titanvej, Horsens og forslag til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, har Horsens Kommune lagt særlig vægt på anlæggets påvirkning af de nærmeste boliger i det åbne land i forhold til støj, støv og lugtgener samt det visuelle udtryk. Screeningens hovedemner er knyttet til muligheden for etablering af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter. De øvrige ændringer af lokalplanen skønnes at være miljømæssigt uvæsentlige. Screeningen bygger primært på en udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.