Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, omfatter, som vist på kortbilagene, matr. nr. 9ay, 9ao og del af matr. nr. 37, Oens By, Ølsted og er beliggende nord for Kometvej, vest for Meteorvej og syd for Saturnvej.

Vest for lokalplanområdet er der landbrugsarealer og boliger i det åbne land. Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd.

I henhold til Horsens Kommunes Kommuneplan og Lokalplan 2015-6 må der etableres bygninger i området, med en maksimal højde på 21 meter.

Området er omfattet af den gældende lokalplan 2015-6 som gradvis er taget i anvendelse som erhvervsområde siden starten af 1970'erne og i dag ca. 80% af området udbygget. Det er hensigten at videreudvikle og bevare et erhvervsområde med miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Horsens Kommune ønsker at erhvervsområdet fremstår attraktivt og dermed tiltrækker virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i et område med disse kvaliteter.

Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, giver blandt andet mulighed for at etablere et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter, og medfører at området formelt udtages af den eksisterende lokalplan 2015-6, men således at de relevante anvendelsesbestemmelser, retningslinjer m.v. fra lokalplan 2015-5 videreføres i denne lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens.  

Lokalplanen indeholder bestemmelser om virksomhedernes miljøklasser og reviderede redegørelse og bestemmelser om virksomhedernes placering i zoner, som skal sikre at nærliggende boliger ikke belastes unødigt af virksomhedsstøj mv.

Lokalplanen rummer endvidere en stor fleksibilitet mht. anvendelse for at tilgodese forskelligartede nye virksomheder og udskiftning af eksisterende virksomheder over tid.

Lokalplanlægningens aktuelle årsag er, at virksomheden ønsker at etablere et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter og herunder oplag og knusning af genbrugsasfalt og lignende med henblik på nyttiggørelse og genanvendelse i produktionen af asfalt.

Horsens Kommune har vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at give mulighed for at etablere bygninger og anlæg med en højde på op til 35 meter.

Lokalplanen fastlægger et byggefelt, hvor der kan etableres bygninger og anlæg med en højde på op til 35 meter. På den resterende del af lokalplanområdet udenfor byggefeltet, må der etableres bygninger og anlæg med en højde på maksimalt 21 meter. Se kortbilag 2.