Lokalplanens indhold

Lokalplanen viderefører bestemmelserne i lokalplan 2015-6 med følgende justeringer og ændringer:

Den faktiske ændring fra lokalplan 2015-6 til lokalplan 344 er, at den maksimale bygnings- og anlægshøjde i byggefeltet i lokalplandelområde 2 øges fra 21 til 35 meter.

Rammerne for områdets anvendelse er mere fleksible, for at fremtidssikre lokalplanen, dog fastholdes området til at blive benytte til de tungeste virksomhedstyper.

Anlægget til asfaltproduktion hører til virksomhedsklasse 7, som er den tungeste gruppe af virksomheder, og placeringen af anlægget er derfor korrekt i forhold til kommuneplanen. Placeringen i området for tilladte virksomhedsklasser er heller ikke ændret. 

Der er i lokalplan 344 fokus på at undgå, at nærliggende boligområder belastes unødigt med støj, og støv, blandt andet ved inddeling af området i lokalplandelområder med produktionen længst væk fra boliger, etablering af en støjvold tættest på boligerne, samt beplantning på støjvolden, som beskytter naboerne mod støvgener, samt at kunne se mindre af anlægget fra boligerne.

Benævnelsen og beskrivelsen af lokalplandelområderne fra lokalplan 2015-6 er ændret i lokalplan 344.

Placeringen af kommunenplanrammerne i området er ikke ændret. 

Ledningsanlæg og belysning

I området opsættes belysningsarmaturer med hvidt lys, som vejbelysning. På parkeringsarealer skal der være parkbelysning. Der kan vælges armaturer fra Horsens Kommunes designmanual. Der kan kun accepteres en indirekte belysning, der ikke virker blændende, set fra omgivende veje og boligområder.

Bebyggelsens placering og udformning

Bebyggelse skal placeres med facaden bag et grønt forareal. For at sikre forarealer med et homogent udtryk, skal de anlægges i en bredde på 5 m fra vejskel. Sekundære funktioner som lager, parkering, oplag m.m. placeres så vidt muligt bag og langs bygningerne. Bebyggelsens facader skal placeres bag byggelinjen og de grønne forarealer. Erhvervsbygningerne skal orientere sig mod adgangsvejen.

Bebyggelsens udseende

Bygningerne i området skal fremtræde med en udformning, der signalerer kvalitetspræget, moderne og funktionelt erhvervsbyggeri. Der vil i kommunens sagsbehandling blive lagt vægt på, at der benyttes gedigne materialer, at byggeriets proportioner er gennemarbejdede samt at især facaderne mod vejen fremtræder præsentable ved at administrationsafsnit og lignende orienteres mod vejen. Den enkelte grund kan bebygges med en bebyggelsesprocent på max. 60% og max. 2 etager, jf. kommuneplan. De tilladte bygningshøjder varierer i delområde 1, 2 og 3.

Inden for lokalplandelområde 2 kan der inden for byggefeltet bygges op til 35 m i højden. Bygningen kræver derfor særlig omhu i valg af materialer fra 21 til 35 meters højde. Se §9 i bestemmelserne for bygningens udseende. 

Delområderne

I Delområde 1 kan der placeres erhverv, industri og aktiviteter, der hverken støj eller forureningsmæssigt generer omgivelserne, herunder værkstedsaktiviteter, oplag, håndtering og behandling af produkter, herunder råvarer og inkl. knusning af genbrugsasfalt i henhold til meddelt miljøgodkendelse. 

I Delområde 2 kan der placeres erhverv og industri med specielle arealbehov. Her kan placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (f.eks. støj, støv og lugt) ikke må placeres i nærheden af boliger. Indenfor delområde 2 er det i byggefeltet tilladt at bygge op til 35 m i højden.

I Delområde 3 kan der placeres erhverv og industri med specielle arealbehov. Her kan placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (f.eks. støj, støv og lugt) ikke må placeres i nærheden af boliger.

Delområde 4 er lokalplanens afgrænsning mod syd og vest mod det åbne land. Området er udlagt som støjvold og løvfældende beplantningsbælte med en bredde på 10-20 meter og etableret på en 6 meter støjvold.

For erhvervsvirksomheder gælder, at de skal respektere Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved de omliggende boliger. Det medfører at virksomhedernes maksimalet tilladte miljøklasse kan have betydning for afhænger af deres placering i lokalplanområdet, jfr. vejledende kortbilag 4 Miljøklasser.

Ubebyggede arealer

Områderne langs Vejlevej og Vestvejen er omfattet af Lokalplan 150 Skilte og facaderegulering. Bestemmelser om skilte og flagstænger fra lokalplan 150, er indarbejdet i lokalplan 2015-6 og videreføres i denne lokalplan, således at der gælder samme bestemmelser for hele erhvervsområdet.

Et af lokalplanens hovedformål er at gøre området mere attraktivt ved hjælp af beplantning. Det er hensigten, at området skal virke grønt og attraktivt set fra det åbne land og når man færdes inde i selve området.

I delområde 4 mod syd og vest etableres beplantning, der skal afskærme området mod det åbne land. I forbindelse med byggesagsbehandling af byggeri af nye virksomheder skal der foreligge en samlet godkendt plan for terrænregulering, befæstelse og beplantning i delområde 4. Beplantningen på den enkelte parcel anlægges og vedligeholdes af grundejeren.

Områdets veje skal præsentere sig med et grønt præg. Derfor skal rabatterne langs de interne stamveje etableres med træer og græs. Horsens Kommune vil anlægge 3 meter brede græsrabatter med træer og fortov i vejens ene side, hvor der skønnes at være behov for det.

Beplantning på den enkelte grund

I forbindelse med byggeri skal der så vidt muligt etableres en beplantning i skel samt et grønt forareal. Skelbeplantningen skal bestå af et op til 5 m bredt bælte langs side og bagskel. Sideskellet etableres indtil vejskel. Der skal så vidt muligt plantes 1 række popler 2,5 m fra skel og poplerne skal i givet fald plantes i str. 10-12 med en afstand på 5 m mellem træerne i rækken. Når der etableres beplantning på begge sider af skellet plantes træerne forskudt. Forarealerne skal så vidt muligt være ca. 5 m dybe i hele grundens bredde. Indkørslen til arealet sker over det grønne forareal. Forarealet skal beplantes med en lav grøn beplantning af græs eller bunddække, hvori der plantes buske og enkeltstående løvfældende træer.

Horsens Kommune kan fravige ovenstående krav om beplantning, hvis virksomheder i lokalplanområdet af hensyn til grundens udformning, adskillelse af produktionsarealer og administrations- og parkeringsarealer af personsikkerhedshensyn, anmoder om det.

Delområde 4 – jf. § 10.5

Liste med planter til beplantning af støjvold, på skråningen væk fra anlægget.

Udvalgte træer og buske der er naturligt hjemmehørende (eller er meget gamle kulturplanter) i Danmark, og som normalt bliver højere end ca. 1,5 meter (mistelten undtaget): Skovfyr, Ene, Taks, Storbladet Elm, Bøg, Stilkeg, Vinter-eg, Vorte-birk, Dun-birk, Rød-el, Hassel, Avnbøg, Storbladet lind, Småbladet lind, Seljepil, Femhannet Pil, Grå Pil, Bævreasp, Hunde-rose, Blågrøn rose, Æble-rose (gammel dansk kulturplante), Alm. Røn, Seljerøn, Skov-abild (= Skov-æble), Pære (gammel dansk kulturplante), Hvidtjørn (3 hjemmehørende arter), Slåen, Kræge (gammel dansk kulturplante), Mirabel (gammel dansk kulturplante), Fugle-kirsebær, Almindelig Hæg (= Majtræ), Gyvel, Havtorn, Rød kornel, Benved, Kristtorn, Vrietorn, Tørst, Spids-løn, Navr, Vedbend, Ask, Alm. Hyld, Kvalkved, Vedvindel (= Vild kaprifolie) og Dunet Gedeblad og Mistelten.

På den nederste/laveste del af delområde 4, gerne på begge sider af volden, kan der med fordel såes vildengfrø som yderligt vil styrke biodiversiteten.

Vej og sti

Vejnettet til lokalplanområdet er anlagt og færdiggjort. Der etableres vejtræer og fortove efter vurdering af behov og muligheder. Desuden kan der anlægges adgangsveje til betjening af de enkelte virksomheder efter behov.

Parkeringsforhold

Parkeringsarealer bør placeres langs med eller bagved den enkelte ejendoms hovedbygning. Arealer langs og mod vejene skal friholdes til grønne arealer med beplantning. Der anlægges parkerings arealer efter den enkelte virksomheds behov.

Parkeringsarealer anlægges med min. 2 m brede plantebede mellem rækkerne og mod vejarealer. Alternativt kan der udlægges et tilsvarende areal plantebede jævnt fordelt på parkeringspladsen. Dog skal parkeringsarealet altid afgrænses mod vej af et sammenhængende plantebed, kun afbrudt af indkørsler.

Parkering for personbiler skal følge parkringstrategien, vedtaget af byrådet. Lokalplanområdet er i zone 3, ”P-norm udenfor zone 1 og 2 (Zone 3)”  

Parkeringsstrategien kan findes her:

Grundvand

Horsens Kommune har i forbindelse med godkendelsen af lokalplan 2015-6 vurderet, at der ikke er særlige grundvandsinteresser inden for området, men at lokalplanområdet er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk.

Staten er netop nu i gang med at opdatere deres kortlægning af områdets grundvandsmagasiner og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket. Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen af de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, indgår der fortsat specifikke bestemmelser om foranstaltninger, der skal minimere risikoen for forurening af grundvandsmagasiner i området, som i lokalplan 2015-6.

Spildevand

Lokalplanen indeholder bestemmelser fra spildevandsplanen om afledning af regnvand, således at bestemmelserne bliver juridisk gældende for området.

Visualiseringer af asfaltanlæg

Der er udarbejdet visualiseringer af en sandsynlig udformning af produktionsanlæg/-bygning med facader i en mat, lys grå farve. Anlægget/bygningen ses fra 4 vinkler, som repræsenterer steder hvorfra asfaltanlægget vil kunne ses:

1. Fra Oensvej imellem beboelserne Oensvej 59 - 76 i retning mod det kommende anlæg. Se Visualiseringer på dette Link.

På visualiseringerne er medtaget de eksisterende volde med 10 meter beplantning medtaget, da voldene skal beplantes.

Der er desuden udarbejdet en visualisering med forhøjede støjvolde, da det kan blive relevant at forhøje dem, med henblik på at overholde støjgrænserne ved boliger. De eventuelt forhøjede støjvolde er ligeledes visualiseret med den i lokalplanen krævede beplantning.

Det vil vare et antal år før beplantningen vil have en væsentlig visuel betydning, men på sigt vil beplantningen kunne nå en højde på ca. 20 m og vil derfor skærme yderligere for indsynet til anlæg-/bygninger. Visualiseringer er med beplantning i 10 meters højde.

Visualiseringerne giver et godt indtryk af hvor meget anlægget med den ønskede maksimale højde vil kunne syne i byen og landskabet.

På baggrund af visualiseringerne og besigtigelse af de omkringliggende områder, herunder området med det eksisterende erhvervsbyggeri, vurderes det, at et anlæg som det ønskede - i kraft af områdets størrelse og beliggenhed, anlæggets/bygningens omfang, udformning og placering, den landskabelige bearbejdning og beplantning af støjvolde samt terrænforholdene i øvrigt - ikke vil påvirke landskabet negativt i væsentlig grad.

For at minimere den visuelle påvirkning yderligere vil bygningens facademateriale, struktur, farve og glansgrad i en senere fase blive vurderet ved hjælp af eksempelvis materialeprøver og supplerende visualiseringer i samarbejde mellem bygherren og Horsens Kommune. Dette er også reguleret i bestemmelserne.

Skyggediagrammer

Anlægget med en højde på op til 35 meter, placeres i byggefeltet i lokalplandelområde 2, og da anlæg/bygninger med maksimale højde, forventes at komme til at omfatte mindre end ca. 150 m2 i forhold til grundens størrelse på mere end 68.000 m2, er det vurderet, at der ikke vil kunne være skyggevirkninger ved boliger.

Den nærmeste bolig er ca. 400 meter vest for lokalplandelområde 2.  Anlægget med maks. højde ligger nord eller øst for alle nærmeste boliger, og evt. skygger i forhold til boliger, vil derfor kun kunne opstå om morgen med solen fra øst.

Det kræver samtidigt en meget lav sol indfaldsvinkel fra øst, for at skygger kan nå boligerne.

På den baggrund er ikke udarbejdet skyggediagrammer.