Overordnet planlægning

VVM-afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har modtaget en anmeldelse fra virksomheden i henhold til § 19 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete  projekter (VVM). Anmeldelsen vedrører et foreliggende skitseprojekt for etablering af et asfaltanlæg i lokalplanområdet.

Anlægget vurderes at være omfattet af bilag 2, punkt 10, litra a, anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet.

På baggrund af anmeldelsen og screeningen af anlægget har Horsens Kommune truffet afgørelse efter bekendtgørelsens § 21 om, at anlægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)

Begrundelse

I vurderingen af om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af et asfaltanlæg i lokalplanområdet, har Horsens

Kommune lagt særlig vægt på at anlæggets skal kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav ved boliger og på en begrænsning af anlæggets visuelle fremtræden set fra boliger vest for lokalplanområdet. Der er udarbejdet en støjrapport, som dokumenterer at virksomheden vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Støjgrænserne bliver fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse.

Horsens Kommune har lagt følgende til grund for afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport:

  • VVM-anmeldelsen,
  • Screeningen af anlægget,
  • Støjrapporten,
  • Besigtigelse af området, herunder fra Oensvej
  • Visualiseringer
  • De krav der stilles i lokalplanen, herunder blandt andet vedrørende placering af høje anlæg og etablering af beplantning, med henblik på at begrænse den visuelle fremtræden af bebyggelsen i lokalplanområdet
  • De krav der fastsættes i miljøgodkendelsen, herunder blandt andet vedrørende indretning og drift, støj, emissioner, håndtering og opbevaring af forurenende stoffer, forebyggelse af jord- og grundvandsforurening m.v.

Lokalplanen skal sikre, at anlæg og bygninger gives et bygningsmæssigt afdæmpet udseende og et omgivende bevokset bakketerræn, der vil udgøre en markant, men visuelt acceptabel helhed.

Driften af virksomheden vil medføre kørsel med lastbiler og i mindre udstrækning personbiler til og fra lokalplanområdet via erhvervsområdet herunder primært via Kometvej/Meteorvej og Titanvej via Saturnvej/Orionvej til Vestvejen – eller via erhvervsområdet til Vejlevej.

Trafikken til og fra lokalplanområdet vil ikke gå igennem boligområder, men direkte til det overordnede vejnet. 

Vestvejen er en af Horsens bys primære trafikveje/primære indfaldsveje. Vejen er udformet og indrettet til afvikling af store trafikmængder. I forbindelse med etableringen af et nyt distributionscenter (lokalplan 2015-6) blive gennemført ændringer af vejanlæggene i området for at tilgodese trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

Klagevejledning

Der henvises til afsnittet "Høring".