Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger ved Langmarksvej i plandistrikt Horsens Øst, som vist på kortbilag 2.

Lokalplanområdet omfatter af ejendommene 67ab, 67ad og en del af 67ae, Horsens Markjorder. Området har et samlet areal på 5.680 m2 og ligger i byzone.

Området afgrænses mod vest af Krudthusvej og mod nord af Krudthusvej nr. 6. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Langmarksvej lige overfor telefonfabrikken og mod øst er p-pladsen til Forum. Arealer mod øst er udlagt og anvendes til offentlige formål, i form af henholdsvis stier, p-pladser og ankomstareal for alle aktiviteter i og omkring Forum.

Terrænet i området er fladt i kote 28 og let skrånende mod øst, dog med et markant fald uden for lokalplanområdet mod Nørrestrand i nord. Området fremstår i dag som erhvervsområde for mindre virksomheder og har derfor ingen beplantning udover en hæk mod P-pladsen

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra Krudthusvej, der løber gennem området i nordsydgående retning. Mod syd munder Krudthusvej ud i Langmarksvej, hvorfra der er forbindelse til det omgivende vejnet. Der er på Langmarksvej gode forbindelser for gående og cyklister til Nørrebrogade, Østergade og Sundvej, og det overordnede stisystem. Gående vil fra Langmarksvej kunne komme med bybussen fra stoppestedet ved Idrætsvej og Enggade, hvor der er busstoppested for offentlig transport.

Lokalplanarealet er i dag hjemsted for flere små virksomheder som f.eks. et byggefirma, et tømrerfirma og et autoværksted, og området bærer tydeligt præg af at være et eksisterende aktivt erhvervsområde. Nærmeste boliger ligger på Sportsalle og Stadionsvej, syd for Langmarksvej og ca. 80-90 meter i fugleflugt fra lokalplanområdet. Der vil derfor være meget begrænset støjgener fra dagligvarebutikken til nærmeste boliger. Den eksisterende trafik på Langmarksvej vil være en større støjkilde for boligerne. Derudover ligger der en bolig for enden af Krudthusvej, der er dog flere bygninger imellem lokalplanområdet og boligen og den vil ikke blive berørt af ændringerne.   

Den eksisterende bebyggelse i området udgøres af blandede virksomheder, p-pladser, Forum og Kolonihaverne mod Nørrestrand.

Der er øst, vest og syd for lokalplanområdet flere boligområder. De ligger i en afstand af 100 - 1500 meter fra lokalplanområdet, og udgør et godt grundlag for at etablere en dagligvarebutik i området.  

 

Lokalplanområdet ligger som nabo til parkeringspladsen ved Forum, og overfor telefonfabrikken på Langmarksvej. 

Lokalplanområdet med Forum og telefonfabrikken