Overordnet planlægning

Landsplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder reglerne omkring kystnærhed. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst­ og Udviklingsstrategi for Region Midt

Lokalplanen strider ikke mod Region Midt's regionale vækst­ og udviklingsstrategi.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder
I planforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.