Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en §10 screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Miljøscreening:

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet efter §10, i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

-Biologiske mangfoldighed, fauna og flora.

-Befolkning, menneskers sundhed.

-Jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer.

-Materielle goder.

-Landskab, kulturarv, kirker, arkitektonisk, arkæologisk arv

Afgørelse.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Biologiske mangfoldighed, fauna og flora.

Planen øger den biologiske mangfoldighed ved at omdanne et værkstedsområde uden vegetation til et butiksområde, med en øget brug af parktræer og bede med vegetation, som bidrager til områdets biologiske mangfoldighed, ved at være beplantet med hjemmehørende arter, som er i synergi med dyre- og insektlivet i nærområdet. 

Befolkning, menneskers sundhed.

Planen sikre at det er nemmere for lokalområdets befolkning at få klaret de daglige indkøb gående eller på cykel. Det styrker borgernes sundhed og nedsætter behovet for brug af transport til indkøb.

Daglige støjgener fra eksisterende erhverv i området forsvinder, og nye tilkommende støjgener vil kun være få daglige leverancer med lastbil, og ikke en vedvarende støjpåvirkning fra værkstederne.           

Jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer.

Planområdet er klassificeret som forurenet med dieselolie, grundet en tidligere tankstation på en del af arealet. Der er ikke grundvand i området så risikoen for grundvandet er begrænset. Den registrerede jordforureningen vil med en nedrivning af eksisterende bebyggelse, kunne håndteres efter gældende regler for oprensning. Der er derfor ved en omdannelse af området, en positiv miljøpåvirkning i forhold til den nuværende mulighed for at behandle forureningen.

En dagligvarebutik vil ikke udlede emissioner da den ikke anvender kemikalier som de eksisterende virksomheder gør. Butikken forsynes af fossilfri energi og bidrager ikke fremadrettet med forurenende emissioner til naboomgivelserne.   

Der gives med planen mulighed for et tankanlæg til forsyning af områdets køretøjer. Tankanlægget vil blive etableret efter gældende regler for risiko for forurening, og vil på sigt bliver ændret til el-ladestandere, hvormed en evt. risiko for forurening helt elimineres.

Samlet set er planen, grundet en oprydning og etablering af nye sikre anlæg, en miljøforbedring af eksisterende forhold på arealet, og ikke en væsentlig påvirkning.          

Materielle goder.

Planen sikre at områdets beboere får et sted, hvor de dagligt, naturligt kan mødes uden forudgående planlægning.

Planen skaber naturligt liv i gadebilledet, også uden for normal arbejdstid, da planen sikre dagligdags aktivitet i området alle ugens dage og i størstedelen af døgnets vågne timer. 

Det er et materialet gode til området, fordi det styrker de social bånd blandt områdets beboere.

Områdets nuværende værksteder og erhvervsvirksomheder, kan ikke bidrage med en social sammenhængende dimension, som en dagligdagsbutik kan, da de ikke inviterer områdets beboere ind, og derudover har lukket i weekender og på helligdag, hvor området efterlades øde, uden aktivtiet.

Det er funktionen i dagligvarebutikken, der er et materialet gode til området, som ikke direkte kan måles, men kun kan fornemmes af områdets beboere.   

Landskab, kulturarv, kirker, arkitektonisk, arkæologisk arv

Planområdet er beliggende i et eksisterende erhvervsområde i byen, og uden tilknytning til omkringliggende natur. Det er en lav bygning på maks. 8.5 meter som passer ind i områdets karakter, og vil ikke være synlig i eller fra, det omkringliggende landskab, f.eks. Nørrestrand.

Der er ingen kirker i nærheden, og der er ingen arkæologiske værdier i området.

Planen vil derfor ikke påvirke landskab, kulturarv, kirker eller arkæologisk arv.

Arkitektonisk vil planen bidrage til området med en markant mørktegls shedtagsbygning, som lukker det grønne offentlige rum imellem Forum, Telefonfabrikken og planområdet.

Planen vil positivt bidrage til området med markant arkitektur og er en positivt miljøpåvirkning i forhold til arkitektur og en forskønnelse af området generelle karakter og udtryk.

Berørte myndigheder. 

Det er i forbindelse med udarbejdelse af screeningsafgørelsen jf. miljøvurderingslovens §10 blevet vurderet, at der ikke er berørte myndigheder uden for Horsens Kommune.