Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der er ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2021 rammebestemmelser. For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2021 er der udarbejdet et tillæg nr. 2021-04 Centerformål, Krudthusvej Horsens Øst, Horsens.

Formålet med Kommuneplantillægget er, at udlægge et areal til Centerområde på Krudthusvej i Horsens Øst. Den specifikke anvendelse udlægges til "Butik til lokalområdets forsyning". Det betyder, at der åbnes mulighed for at etablere en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning med et bruttoetageareal på 1200 m². Dagligvarebutikken vil kunne forsyne en større kundekreds i et området, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er tilsvarende butikker. Det omkringliggende område er i dag udbygget og udlagt til Blandet bolig og erhverv. Herudover placeres butikken, hvor der er sikret god tilgængelighed for både gående og kørende.

Formålet er samlet set at skabe bedre rammer for detailhandel ved forbedring af dækningen af dagligvarehandel i området.

  Link til Kommuneplantillæg 2021-04 Centerformål, Krudthusvej Horsens Øst, Horsens.

Kort over eksisterende vedtagende kommuneplanrammer. Kommuneplantillægget 2021-04 ændre inden for lokalplanafgrænsning, rammerne til et samlet Centerformål.