Politikker og strategier

Rum for mennesker - Arkitekturpolitik

Området er i dag kendetegnet ved få store, men markante og væsentlige bygninger som Insero Atruim, Forum Horsens og den gamle telefonfabrik Kirk Delta, der ligger lige overfor arealet. Derfor skal en ny bygning og udearealerne spille op til, og sammen med området. Dagligvarebutikken skal derfor også skabe en helhed i farver, form og udtryk for hele området.

Styrk hele Horsens

Lokalplanens skal sikre offentlig adgang til stier, forbindelser, opholdsarealer, adgang til Forum og lignende for så mange som muligt. Mulighederne for samspil imellem de forskellige funktioner i området, skal sikres med planlægningen.

Området bliver ofte besøgt af gæster fra hele landet, når der er arrangementer i Forum, området er derfor også et udstillingsvindue for gæster til byen, og det stiller krav til den visuelle fremtrædning, så byen præsenteres bedst muligt for de mange gæster.

Vær en god nabo

Igennem det nye byggeri, skal der arbejdes med at sikre en helhed i den eksisterende kontekst, hvad angår skala og materialer. Derudover fastlægges højder, og der laves bestemmelser for etablering af ny beplantning.

Det nye byggeri vil være en del af området ved Forum og hjælpe til, at det store offentlige rum foran Forum defineres mod vest. Derfor skal byggeriet være en god nabo både mod Langmarksvej, Forum og telefonfabrikken, samt være en del af det offentlige rum, som gæster vil finde attraktivt.

Byg til hverdagslivet

Den kommende planlægning skal sikre, at området løftes visuelt og skaber en samlende helhedfornemmelse i området, at mange kan bruge området med fokus på det gode nære byliv og nærhed til natur, friarealer og rekreative aktiviteter, hvilket understøtter temaet "Byg til hverdagslivet".

Shedtag og mørke mursten kan skabe balance til telefonfabrikkens mørkerøde og rytmiske facade. Dagligvarebutikken kommer til at kunne give et harmonisk samspil til de to nabobygninger. Skilte og reklamer skal være balanceret i forhold til området, så det er bygningerne og ikke skiltene, der kommer i fokus.

Det sikres ved, at byggeriet tager hensyn til alle former for mobilitet, at der er kort afstand til indkøb af dagligvarer, og at der skabes visuel harmoni i gaderummet og mulighed for det gode hverdagsliv i området.

Link til arkitekturpolitik

Biodiversitetsstrategi

Lokalplanen sikre at der plantes hjemmehørende arter som vejtræer, buske og urter, der hører naturligt hjemme i Danmark. Lokalplanen giver en klar forbedring fra det eksisterende flisebelagte erhvervsområde, som er uden beplantning og vegetation. 

Arterne skal blomstrer på forskellige tidspunkter, så der er nektar og pollen til sommerfugle, bier, svirrefluer mm. samt bær og frugter til fugle og smådyr gennem hele sommerhalvåret, og der skal skabes bede som kombiner bedre regnvandsafledning med bedre natur ved at skabe regnvandsbede, som buffer mod oversvømmelse.

Ikke belagte arealer kan fremstå som vilde områder med græs og vilde urter, der får lov
til at gro og blomstre, så der skabes skjulesteder og fødegrundlag for planteædere, bestøvende insekter, smådyr og fugle.

Link til Biodiversitetsstrategien

Klimaplan DK2020

Visionen

Horsens Byråd har en ambitiøs vision om, at Horsens Kommune som samfund arbejder for klimaneutralitet allerede i 2030.

Et klimaneutralt samfund er et, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages, hovedsageligt ved at reducere mængden af CO2 der udledes men også ved at øge optaget af CO2. Horsens Kommunes klimaplan viser, hvad status er, og hvordan vi som samfund kan arbejde med at blive klimaneutral.

Merværdi

Erhvervsliv og civilsamfund er vigtige medspillere for at komme i mål med klimaneutralitet, og det er vigtigt, at kommunen understøtter dette. Ligeledes er det vigtigt, at der er fokus på merværdi. Der er tænkt sundhed, miljø, livskvalitet og vækst ind i klimaplanens udmøntning.

Hovedtemaerne

Klimaplanen beskriver de fælles, lokale klimaudfordringer, -mål og -løsninger. Planen er rodfæstet i de overordnede nationale mål og Horsens Kommunes ambitiøse lokale mål. Dertil er udformet en række delmål inden for følgende 6 temaer:

Klimatilpasning
• Energi
• Transport
• Landbrug og arealanvendelse
• Bæredygtig levevis
• Kommunen som koncern

Klimatilpasning handler om, hvordan samfundet Horsens bliver klimarobust over for klimaforandringerne, så de værdier samfundet Horsens har kan beskyttes mod tørke, ekstremregn og stormfloder.

De øvrige fem temaer vedrører klimaforebyggelse og dermed nedbringelse af udledningen af CO2.

Samarbejde

Det er vigtigt for den succesfulde grønne omstilling, at opgaven løftes i flok. Som kommune har vi forskellige muligheder for at påvirke og understøtte den grønne omstilling, og det er vigtigt at dreje på samtlige knapper for at hele samfundet kommer bedst i mål.

Igennem myndighedsarbejdet træffer Horsens Kommune hver dag en række afgørelser. Tiltag for en bæredygtig omstilling og klimatilpasning er brudvist beskrevet i byrådets godkendte planstrategi, kommuneplan, sektorplaner, politikker og strategier.

Hvor det er muligt at inddrage klimahensynene i de kommunale afgørelser, praktiseres dette.

Lokalplanen hjælper Klimaplanen

I denne lokalplan har fokus været på at:

  • sikre kort afstand til indkøb og derved reducerer kundernes behov for transport.
  • at tankstationen kan ændres til en El-lade station.
  • at der på sigt kan opsættes solpaneler til produktion af energi
  • at bede og arealer kan optage regnvand.  
  • at sikre tilbageholdelse af regnvand, så klimatilpasningen af Horsens by sikres.  

Link til Klimaplanen