Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, butik til lokalområdets forsyning.

1.2 at fastlægge områdets anvendelse til tank- og ladeanlæg til forsyning af områdets biler.  

1.3 at eksisterende bebyggelse kan nedrives.

1.4 at fastlægge bebyggelsens materialer, farve, taghældning og arkitektur.

1.5 at sikre et grønt beplantning mod Langmarksvej.

1.6 at sikre vejadgang og stiforbindelser. 

1.7 at sikre vandhåndtering. 

Redegørelse

 

2.1 Området skal forblive i byzone.

2.2 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 67ab, 67ad, samt dele af matr. nr. 67ae, alle Horsens Markjorder, Horsens. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes inden for lokalplanområdet.

Redegørelse

3.1 Området kan anvendes til dagligvarebutik, med et maksimalt butiksareal på 1200 m², inkl. arealer til personalefaciliteter, samt tilhørende parkering, tankanlæg for benzin, diesel, el og lign. 

3.2 Området må ikke bebygges med boliger.

3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg og lign. til områdets drift og forsyning.

 

 

 

Redegørelse

Der ønskes ikke boliger inden for lokalplanområdet, da det er beliggende i et større område for erhverv og offentlige formål, som skal beskyttes mod støjfølsom anvendelse.

4.1 Ingen bestemmelser.

Redegørelse

5.1 Stier i lokalplanområdet skal forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

5.2 Der skal være stiadgang fra Langmarksvej til Lokalplanområdet.

5.3 Vejadgang til lokalplanområdet skal kun ske fra Krudthusvej.

5.4 Området skal vejbetjenes i overensstemmelse med strukturerne på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.5 Oversigtsforhold ved vejtilslutninger skal sikres.   

Redegørelse

Stiadgang skal etableres jf. kortbilag 3.  

Oversigtforhold skal sikres jf. vejmyndigheden og politiets, til en hver tid gældende retningslinjer. 

6.1 Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering, herunder også handicapparkering og cykelparkering, i henhold til Horsens Kommunes gældende Parkeringsstrategi, Zone 3. 

6.2 Der skal etableres cykelparkering med plads til minimum 4 cykler, pr. 100 m² brutto butiks- og lagerareal.

6.3 Der skal anlægges minimum 4 handicap p-pladser i området. 2 til alm. biler og 2 til kassebiler.

Redegørelse

Jf. Parkeringsstrategien er kravene i lokalplanen fastlagt, med henvisning til at det er zone 3, at det er en dagligvarebutik, og at lokalplanen er omfattet af P-strategiens krav til cykel- og handicapparkering for både alm- og kassehandicapvogne.

 

Belysning og ledninger

7.1 Ledninger skal føres i jord og må ikke hindre beplantning og træer.

7.2 Belysningskilder skal fremstå med ensartede belysningsarmaturer.

7.3 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området. Belysningen skal være nedadrettet så lyskilden er skjult.

7.4 Belysning af stier skal etableres med en lyspunkthøjde på maksimalt 3 meter.

Skiltning
7.5 Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens lodrette facader, og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmanavn eller logo, og skiltets udformning og størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur.

7.6 Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og/eller firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltning må gives en maks. højde på 1 meter.

7.7 Der må kun være ét skilt pr. facade mod parkeringsarealerne mod syd og vest.

7.8 Facader på butikken mod nord og øst, må ikke anvende til reklamer, skilte og lign.

7.9 Tekst og logo i skilte må gerne være indvendig belyst.

7.10 Blinkende og animeret skiltning må ikke finde sted.

7.11 Der må inden for lokalplanområdet placeres to pyloner på maksimalt 3,5 meter i højden og en meter i bredden.

7.12 Der må opføres en pylon ved Langmarksvej som vist på kortbilag 3, og en pylon mod Krudthusvej, nord for indkørslen til lokalplanområdet.  

7.13 Der må alene skiltes for virksomheder, der har adresse inden for lokalplanområdet.

7.14 Der må inden for lokalplanområdet opsættes mindre henvisningsskilte i forbindelse med eksempelvis varelevering og lign.

7.15 Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres flagstænger.

7.16 Der kan opsættes maks. 1 fast reklameskilt (banner) med en samlet størrelse på maks. 12,25 m². Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling f.eks. ved at erstatte et eksisterende vindue. Udformes skiltet i et ikke-stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.

Redegørelse 

Pylonen ved Langmarksvej er omfattet af reglerne i lokalplan 150.    

Pylonen nord for indkørsel til lokalplanområdet, jf. §7.12, kan have digital display for angivelse af priser på brændstof, da pylonen ikke er omfattet af lokalplan 150.  

8.1 Det maksimale etageareal for dagligvarebutikker er 1200 m² brutto, inkl. sekundære faciliteter, herunder personalefaciliteter, kontor og lager mv., inden for byggefelt 1 på kortbilag 3

8.2 Der må etableres tankanlæg for benzin, diesel, el og lign., inden for byggefelt 2 på kortbilag 3.

8.3 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager.

8.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 8,5 meter over naturligt terræn. Skorstene og teknik er undtaget.

8.5 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med strukturen på kortbilag 3, Fremtidige forhold. 

8.6 Bebyggelse mod Langmarksvej må ikke opføres nærmere end 10 meter fra vejskel, som vist på kortbilag 3.  

8.7 Der skal etableres afskærmning af affald og lignende. 

8.8 Eksisterende bebyggelse må nedrives. 

Redegørelse

Kundevognskur er undtaget fra kravet om etablering inden for byggefelterne.

9.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Glas er undtaget.

9.2 Tage, vinduer og inddækninger skal være i samme farve - RAL 8017.

9.3 Tag på butik skal udføres med 5 shedtag i 90 grader, med tagflader i metal i RAL 8017.

9.4 Tagflader kan udføres med solpaneler.   

9.5 Alt synligt murværk, opføres i mursten type og nuance, som vist i reference billede på kortbilag 6. 

9.6 Bebyggelsens facader og gavle, skal stå i tegl og som blankt murværk, og må ikke pudses, vandskures, beklædes eller lign.

9.7 Facader murers som standerskifte, op til 3 meters højde. Facade mod nord er undtaget fra bestemmelsen. 

9.8 På maksimalt 15% af bygningens samlede facade areal, må anvendes andre materialer end tegl, som for eksempel glas, træ, beton, metal og lign.

9.9 Udvendige tekniske installationer, som f.eks. ventilationsafkast skal opføres som afskærmede arkitektoniske elementer i træ eller metal i RAL 8017 på bebyggelsens facader og tagflader.

9.10 Elskabe og andre tekniske anlæg skal placeres så de ikke er til gene for opholdsarealer og stiforbindelser.

9.11 Søjler og overdækning til tankanlæg skal udføres i en gennemgående farve - RAL 7035, RAL 8017 eller beslægtede farver. 

Redegørelse

RAL 8017 skal anvendes som gennemgående farve for at fastholde arkitekturen på bygningen, tekniske anlæg osv.

Shedtag må ikke have en vinkel på mere end 90 grader i kip, jf. Kortbilag 6. 

Standerskifte murers i omfang, som vist på facadetegninger jf. kortbilag 6.   

 

Vandhåndtering

10.1 Håndtering af ekstrem regn skal ske i henhold til vandhåndteringsplanens princip jf. kortbilag 7, Vandhåndtering.

10.2 Den maksimale befæstelsesgrad er 0,60.

Terrænregulering

10.3 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er overkørsler, overgange, stier, vejanlæg og regnvandsopsamlingselementer.

Belægning, beplantning og træer.

10.4 Belægning til gående foran indgangspartiet til butikken, skal anlægges i samme farvenuance som tegl i princippet som vist på illustrationsplan - kortbilag 4.  

10.5 Plantebede skal afskærmes mod køre- og gangarealer af cortenstål. 

10.6 Beplantning skal være hjemmehørende arter fra den Østjyske Region.

10.7 Facade mod øst skal have klatrebeplantning i min. 13 felter af ca. 1.5 meter i bredden og ca. x 2.7 meter i højden.

10.8 På friarealer skal biodiversitet fremmes og begrønning bør få et vildt præg.

10.9 Beplantningsbæltet på kortbilag 3 må maksimum være 0,8 meter højt, træer er undtaget.

10.10 Træer langs Langmarksvej og Krudthusvej skal sættes med en indbyrdes afstand på maksimum 10 m og skal være Platantræer. 

10.11 Træernes stamme skal som minimum ved plantning være 14-16 cm i omkreds, målt en meter over terræn.

Redegørelse

Befæstelsesgrad, se redegørelsens afsnit om spildevandsplanen.

Beplantning på maks. 0.8 meter skal sikre gode oversigtsforhold ved udkørsel fra Krudthusvej og Langmarksvej.

Beplantning på facade mod øst skal etableres, for at gøre facaden mindre monoton. 

Plantantræer kræves for at fortsætte rækken af Platantræer fra Forum ned til Krudthusvej. 

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser, som nævnt i §§ 5 og §§6.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningerne som nævnt i § 10 er etableret.

Redegørelse

Beplantning kan afvente 6 måneder fra ibrugtagningstidspunktet, af hensyn til vækstbetingelserne på plantningstidspunktet. 

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

13.1 Ved endelig vedtagelsen af lokalplanen, ophæves følgende tinglyste servitutter.

13.2 - 27.06.1961- 1799-55. Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. Indeholder bestemmelser om salg.

13.3 - 29.06.1961- 1841-55. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 

13.4 - 05.11.1965- 3363-55. Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

13.5 - 22.09.1966- 2688-55. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 

Redegørelse

Se redegørelsesdelen, tilladelse fra andre myndigheder, servitutter.

Ingen bestemmelser

Redegørelse

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.