Kystnærhedszone

Arealer i den kystnære del byzonen beliggende inden for kystnærhedszonen:

Planlovens § 16, stk. 4, stiller krav til redegørelsen til lokalplanforslag, som muliggør anlæg i kystnærhedszonen eller inddrager nye arealer i den kystnære dele af byzonen. Der skal i lokalplanens redegørelse oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelser, og der skal ved bygningshøjder over 8, 5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Kystnære dele af byzonen

Planlovens § 16, stk. 5, stiller krav til redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne. Hvis anlægget påvirker kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Redegørelse

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen - ca. 1700 m fra Horsens Fjord- Langelinje.

Planens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da området er placeret midt i eksisterende bymæssig bebyggelse, vurderes det, at et byggeri, der opføres på baggrund af planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet visuelt.

Planens område er placeret i en afstand af 1,7 kilometer fra kysten, hvorfor bebyggelsen ikke er synlig fra kysten. Der er samtidig tale om en omdannelse af et areal, der allerede indeholder bebyggelse.

Byggeri der sker på baggrund af rammerne i lokalplanen, vil ikke overstige 8.5 meters højde, og vil ikke adskille sig fra områdets eksisterende karakter.  

Kort over afstanden fra lokalplanområdet til nærmeste kyststrækning, på Langelinje ved lystbådehavnen.