Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planlægningen efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Landskab, kulturarv og produktions- og risikovirksomheder.

En del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje fra Hansted Skov, øst for lokalplanområdet. Skovbyggelinjen forudsættes reduceret af Miljøstyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanens bebyggelse og fortsatte afstand på ca. 80 m til skovbrynet, sikrer et fortsat frit udsyn til skoven og skovbrynet.

Der er ikke i forvejen kendte fortidsminder i lokalplanområdet. Men Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af det berørte område, og deres vurdering er, at anlægsarbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Museet anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. På den baggrund vurderes forholdet at være varetaget af anden lovgivning.

Der har indtil fornylig ligget en svineproduktion på ejendommen. Produktionen er afviklet i forbindelse med anmodning om lokalplanlægningen. Forholdet er derfor uaktuelt.

Lokalplanområdet ligger ca. 900 m fra Danish Crown, som er en produktionsvirksomhed af national interesse. Virksomheden er også en risikovirksomhed. Lokalplanen er placeret længere væk end de 500 m der kræves til følsom anvendelse. Planlægningen skærper ikke virksomhedens vilkår og dermed vurderes planlægningen at være i overensstemmelse med de nationale interesser.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.