Lokalplanens indhold

Delområde 1:

Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Det vil sige rækkehuse, dobbelthuse eller lignende sammenbygget boligbyggeri med lodrette skel. 

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager i 8,5 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40. 

Der gælder ingen særlige bestemmelser for byggeriets udseende, bortset fra at det skal opføres i dæmpede farver, uden brug af signalfarver eller blanke facade- og tagmaterialer.

Private haver skal afgrænses af hække og de fælles friarealer skal anlægges med græs, træer og buske. Langs veje er der bestemmelser om vejtræer.

Delområdets fællesarealer er udlagt som en grøn overgangszone mellem boligvænget og det naturprægede areal mod vest. 

Bestemmelserne i lokalplanen skal sikre områdets grønne karakter og skabe en blød  og harmonisk overgang til det omgivende landskab.

 

Tiny Houses 

Området kan eventuelt anvendes til "tiny houses", men lokalplanen giver ikke umiddelbar byggeret til "tiny houses". Der skal laves en ny lokalplan, hvis delområdet ønskes anvendt til et sådant projekt. 

"Tiny Houses" er i byggelovens forstand et parcelhus, det vil sige en åben-lav boligtypologi, og overholde bygningsreglementet for dette.  

 

 

Delområde 2:

Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse. Det vil sige fritliggende parcelhuse, der ikke er sammenbyggede. 

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager i 8,5 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30. 

Der gælder ingen særlige bestemmelser for byggeriets udseende, bortset fra at det skal opføres i dæmpede farver, uden brug af signalfarver eller blanke facade- og tagmaterialer.

Private haver skal afgrænses af hække og de fælles friarealer skal anlægges med græs, træer og buske. Langs veje er der bestemmelser om vejtræer.

Delområdets fællesarealer er udlagt som et grønt bånd, der indeholder stier der sikrer tryg færdsel og adgang til det omgivende landskab og Hansted Skov mod øst.

Bestemmelserne i lokalplanen skal sikre områdets grønne karakter og skabe en blød  og harmonisk overgang til det omgivende landskab.