Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder:

  • En hovedstruktur, der fastlægger de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,
  • Retningslinjer for arealanvendelsen, og
  • Rammer for lokalplanlægningen

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres, hvis byrådets vedtager et tillæg til kommuneplanen, der muliggør lokalplanens indhold.

Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser:

Hovedstruktur

Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer udlagt til boligformål og dermed i overensstemmelse med hovedstrukturen.

Retningslinjer

Dele af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for så vidt angår Grønt Danmarkskort, Større geologiske interesseområder og økologiske forbindelser. Lokalplanens indhold, disponeringer og indretning af arealer strider ikke mod retningslinjernes mål.

Rammer

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanramme 32BO13: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der må etableres åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Planlægningen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Nord for lokalplanområdet er det udlagt et perspektivareal for potentiel byzone - byvækst. Arealet er markeret med rød skravering på kortet over vedtagne kommuneplanrammer.

 

Kort over vedtagne kommuneplanrammer.

Kort over retningslinjer