Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Formål

Formålet med lokalplanlægningen er, at skabe mulighed for udstykning til boligformål, som åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse i Egebjergs nordlige del.

Lokalplanlægningen kan være med til, at sikre en attraktiv udstykning til boligformål i en blanding af parcelhuse og rækkehuse, der tilgodeser områdets landskabelige potentiale. Planlægningen skal samtidig sikre, at der reserveres areal, så perspektivområdet nord for lokalplanområdet kan vejbetjenes i forlængelse af områdets stamvej, Egebjerggårdsvej.

Baggrund

Baggrunden for lokalplanlægningen er en privat lodsejers ønske om, at udstykke sin ejendom til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Horsens Kommune er på ejers anmodning forpligtet til at udarbejde en lokalplan for området, når arealet er ligger i kommuneplanens rammer til boligformål.

I budgetaftale 2022 har forligspartierne peget på, at det skal udpeges et område til "tiny houses" med små huse på 10-40 m2. Området der her planlægges for, kan indeholde sådanne bosætningsmuligheder. Det vil med fordel kunne ske i områdets vestlige del - vest for vejen, hvor der er skitseret tæt-lav boliger på bilaget illustrationsplan. Der vil i så fald være tale om meget små huse på små grunde i en åben-lav typologi.

Lokalplanen er en rammelokalplan for så vidt angår anvendelse til "tiny houses". Det betyder at der skal udarbejdes en ny byggeretsgivende lokalplan for delområde I, når der foreligger et konkret forslag til en"tiny-house" bebyggelse. Såfremt Horsens Kommune ikke modtager projektforslag til "tiny-houses" i forbindelse med et eventuelt udbud til dette formål, vil arealet kunne anvendes til tæt-lav boliger i overensstemmelse med lokalplanen. 

 

Kort over lokalplanområdet.