Støj fra trafik

Lokalplanområdet vurderes ikke at være eller blive belastet af støj fra trafik.

Hverken langs Skanderborgvej eller E45 er der kortlagt støjudbredelse i lokalplanområdet.

Trafikken i lokalplanområdet og de øvrige boligområder langs Egebjergårdsvej betragtes ikke som en kilde til en særlig støjbelastning.