Lokalplanens indhold

Vej, sti og parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af Ringvej Syd, etape 2 og 3 - en strækning på cirka 6 km, som strækker sig fra vejkrydset Vestvejen / Bjerrevej til Ove Jensens Alle på Horsens Sydhavn.

Vejen anlægges som en 2 sporet vej med en kørebanebredde på 8 meter. Der anlægges dobbeltrettet fællessti (cykel- og gangsti) på den ene side af ringvejen. Den samlede bredde på vejanlægget bliver mellem 11 og 12,5 meter eksklusiv afvandings- og skråningsanlæg.

Ringvejen føres under henholdsvis Klokkedalsvej samt adgangsvejen til spejderhytten, Nordrevej 68. Ved Bollervej sker der tilslutning til den eksisterende landevej. På den første del af strækningen fra Bjerrevej graves ringvejen ned i terræn for på den måde at påvirke landskabet mindst muligt. Nedgravningen vil samtidig medvirke til at generne fra trafikstøjen mindskes.

Der gives mulighed for, at der langs ringvejen kan etableres pladser for parkering, så de rekreative områder, der grænser op til lokalplanområdet nemmere vil kunne nås og eventuelt også give mulighed for spontane pauser på køreturen.

Det er i det hele taget intentionen med lokalplanen at ringvejen med tilhørende anlæggelse af stier og parkeringsplads skal give let adgang til de naturværdier som ringvejen gennemløber.

Ubefæstede arealer og beplantning

Der er i lokalplanen optaget bestemmelser om at skråningsanlæg i forbindelse med vejen og eventuelt regnvandssøers brinker samt faunapassager kan beplantes eller tilsås hvor det er formålstjenligt. Derudover er det meningen at lokalplanområdet udvikler et naturligt plantedække. I undtagelsestilfælde, hvor risiko for erosion nødvendiggør tilsåning, skal der vælges hjemmehørende lavtvoksende arter, som fremmer den lokale biodiversitet og medvirker til at indpasse vejanlægget bedst muligt i de tilgrænsende landskaber. Såfremt der viser sig at være behov for at etablere støjafskærmninger, kan disse begrønnes under hensyntagen til landskabsoplevelsen.

Bebyggelse / anlæg

Ved krydsning med henholdsvis Dagnæs Bæk og Bygholm Å etableres ringvejen oven på 2 dæmningsanlæg. Dæmningsanlæggene, med tilhørende højvandsporte og pumper, indgår endvidere i klimasikring af Horsens by i situationer med stormflod samt generelle havvandsstigninger. Dæmningsanlæggene udføres, så de fremadrettet kan anvendes til rekreative formål - ophold og oplevelser, men ikke nødvendigvis i forbindelse med anlæggelse af ringvejen.

Det skal sikres at trafikstøjen fra ringvejen ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj. Lokalplanen giver derfor mulighed for at der inden for lokalplanområdet kan etableres støjafskæmning - udført som støjvolde og / eller støjskærme, hvor det viser sig nødvendigt.

Bonusvirkning

Lokalplanen sikrer, at dele af det samlede ringvejsanlæg kan etableres uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).