Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen forventes gennemført forudsat, at der er givet de relevante tilladelser herunder anlægstilladelse til vejen inden for søterritoriet.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt for varetagelsen af almene samfundsinteresser.