Kystnærhedszone

Hovedparten af planområdet ligger i kystnærhedszone. Kystnærhedszonen omfatter alle arealer i landzone og sommerhusområder ind til en afstand af 3 kilometer fra kysten. Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor der stilles krav om særlig planlægningsmæssig begrundelse for at placere byudvikling, enkeltanlæg og byggeri i zonen. Det sker af hensyn til beskyttelsen og bevarelsen af de åbne kystlandskaber. Derfor skal der redegøres for, hvordan nye bebyggelser og anlæg tilpasses i kystlandskabet, uden at påvirke dem negativt.

Mod nord ved fjorden og ved vejdæmningen, hæver vejen sig over terræn og vil være synlig og markant i landskabet. Vejen påbegynder nord for Bollervej sin stigning mod dæmningen og den hævede vej krydser engen, stranden og kystlinjen. Dette vil uundgåeligt påvirke oplevelsen af kystlandskabet og tilføre et element i et i dag forholdsvis uberørt landskab. 

Landskabet nord for Bollerstien med de åbne vidder og udsigten over Horsens Fjord er særligt sårbart over for større anlæg på grund af dets flade og enkle karakter. En stor del af landskabet er orienteret mod kysten og præget af udsigter mod Horsens Fjord - i dag relativt uforstyrrede af bebyggelse og tekniske anlæg. Landskabets sammenhæng med fjorden og modstående kyst er dermed en central del af landskabsóplevelsen.

Set fra Bollerstien mod øst vurderes det, at vejdæmningen vil påvirke landskabsoplevelsen væsentligt negativt da dæmningen i væsentlig grad hindrer udsigten til Horsens Fjord. Den visuelle påvirkning sker på et mindre geografisk område. Derudover vurderes at  klimasikringen og infrastrukturen vejer tungere.