Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Ringvejen forløber gennem 300 meter skovbyggelinjer omkring henholdsvis Boller Over- og Nederskov samt Klokkedal. Forbudsbestemmelsen mod etablering af anlæg inden for en afstand af 300 meter fra skove omfatter  jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 alene bebyggelse, campingvogne og lignende (anlæg omfattet af bygningsreglementet) Et vejanlæg som Ringvej Syd vurderes ikke at være omfattet af reglerne om skovbyggelinjer. 

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der findes i nær tilknytning til lokalplanområdet for den nye ringvej et stort og et lille husdyrbrug, som er omfattet af husdyrbrugloven (LBK nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Klokkedalsvej 4, et større kvægbrug ligger i den østligste ende af området, jf. kortet herunder. Dette husdyrbrug har i forvejen begrænsede udvidelsemuligheder på grund af nærheden til byzone. 

 

Husdyrbrugets ejede jordtilliggender ses af kortet herunder.

De ejede arealer til Klokkedalsvej 4

Bollervej 77 er en lille kvægejendom med ammekvæg, beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet tæt på Horsens Fjord, jf. kortet herunder.

Husdyrbruget Bollervej 77

Kortet viser de ejede arealer til Bollervej 77

Landbrugspligt

Betingelserne for ophævelse af landbrugspligten fremgår af landbrugslovens § 6 og sker ved en erklæring fra landinspektøren. Det fremgår blandt andet heraf , at landbrugspligten kan ophæves når jorden inden 5 år skal anvendes til lokalplanlagt offentlige formål, som udelukker anvendelse til jordbrugsmæssige formål. Ophævelse kan også ske ved ansøgning til Landbrugsstyrelsen jf. landbrugslovens § 7 under visse betingelser.

Kommunen skal indsende lokalplanforslag, der vedrører landbrugspligtige arealer eller arealer, der anvendes jordbrugsmæssigt til Landbrugsstyrelsen, jf. planlovens § 29, stk. 3. Gøres der indsigelser, kan lokalplanen først vedtages, når der er opnået enighed, jf. planlovens § 28. 

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget en arkivalsk gennemgang af det berørte område og vurderer, at anlægsarbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Der forventes derfor stillet krav om arkæologiske undersøgelser inden jordarbejdet påbegyndes. Dette udgør ikke en del af miljøvurderingen, men udføres efterfølgende på foranledning af bygherre.

Der foretages en gennemgang af tilgængelige databaser som grundlag for beskrivelse af eksisterende kulturhistoriske og arkæologiske forhold i og nær vejtracéet. Projektets mulige påvirkning af områdets kulturhistoriske interesser vurderes på dette grundlag.

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Fortidsminder

Vest for ringvejen, ved tilslutningen til Bollervej, ligger en rundhøj. Den 100 meter fortidsmndebeskyttelseslinje som omgiver rundhøjen berøres af ringvejen. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen jf. naturneskyttelseslovens § 18. Alternativt at Slots- og kulturstyrelsen ophæver eller ændrer fortidsmindebeskyttelseslinjen. 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Kystbeskyttelsesloven

Vejanlægget, som etableres ovenpå dæmningsanlægget kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16a fra Kystdirektoratet. Horsens Kommune er selv myndighed på selve dæmningsanlægget placeret på søterritoriet.