Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger primært i landzone og rummer store naturværdier for Horsens kommune. Ringvejen strækker sig både gennem opdyrket landbrugsjord og forbi skovarealer ved Klokkedal samt Boller over- og nederskov. Herefter krydser ringvejen henholdsvis Dagnæs Bæk og Bygholm Å, inden ringvejen munder ud på havnen og tilsluttes Ove Jensens Allé.

Nedenstående nummerering henviser til oversigtskortet til højre.

1 + 2) Før ringvejens udmunding ved Ove Jensens Alle, passerer ringvejen det tidligere deponis grønne arealer, der sammen med kystengene syd for udløbet af Dagnæs Bæk, udgør en meget særlig og bynær naturoplevelse i den inderste del af Horsens fjord.

3) Før ringvejens krydsning med Bollervej  passeres, øst for ringvejen, Boller nederskov og Klokkedal Å´s udløb. Kystlandskabet her består i dag af marker og læhegn.  Bollerstien er i dag den eksisterende forbindelse til dette område.

4) Øst for ringvejen løber Klokkedal Å. Klokkedal er et stykke meget gammel natur med stejle skrænter, der danner en kløft i det plane landbrugsland. De stejle skråninger er opstået under istiden. Klokkedals kløft er et "sjældent" sted med plads til store naturoplevelser, ro og fordybelse.

5) Boller overskov, som ligger vest for ringvejen er i dag et yndet udflugtmål for sydbyen. Hundeskoven giver hundeejere i området et let tilgængeligt frirum og fungerer som en attraktion i området.