Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

1.1 At fastlægge lokalplanområdet til teknisk anlæg (se § 3.1).

1.2 At muliggøre at der inden for lokalplanafgrænsningen på havnearealerne nord for "Bygholm Å udløbet" fortsat kan drives havnerelaterede aktiviteter på de arealer der ikke anvendes til vej.

1.3 At udlægge tilstrækkelige arealer til anlæggelse af Ringvej Syd, etape 2 og 3 herunder broer, dæmningsanlæg med højvandsporte og pumper, sti- og vejtilslutninger, parkeringsanlæg, vejskråningsanlæg, støjdæmpende foranstaltninger, regnvandssøer, faunapassager samt andre tekniske anlæg i tilknytning til ringvejen.

1.4 At sikre plangrundlaget for nedrivning af følgende ejendomme inden for lokalplanområdet: Bollervej 87 og 91, Klokkedalsvej 19 samt  Nordrevej 78, 80, og 88.

1.5 At der sikres mulighed for tilslutning til eksisterende stinet samt adgang til eksisterende og nye rekreative områder.

1.6 At der inden for lokalplanområdet kan etableres støjdæmpende foranstaltninger til at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes mod omkringliggende boliger og anden støjfølsom anvendelse.

1.7 At vejanlægget udformes under hensyntagen til støjgener, dyreliv, miljø-, natur- og fredningsinteresser.

1.8 At give lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4 til:

  • etablering af støjafskærmning og regnvandssøer som fremgår af §10

Redegørelse

1.4 En bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må i henhold til loven (Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer)  ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og byrådet har meddelt ejeren, om der efter planlovens § 14 vil blive nedlagt forbud mod nedrivning.

 

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning, og omfatter dele af følgende matr.nre.:

  • 7y, 6a, 5a, 4v, 4g, 1f, 1ac, 1c, 20d, 33a, 33e Tyrsted by, Tyrsted.
  • 1t, 1ac, 1ad, 1dp, 1ø, 1cf, 1eh Boller Hgd, Uth
  • 880a Horsens Markjorder
  • 1135i, 1135g, 1135f,1135k Horsens Bygrunde

Områder i landzone forbliver i landzone, mens områder i byzone forbliver i byzone.

2.2 Der gives med  lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4. Anlæggelse af ringvejsprojektets bestemmelser om støjafskærmning og regnvandssøer i: § 10 kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

 

Redegørelse

2.2 Lokalplaner for landzonearealer kan tillægges "bonusvirkning" hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser efter § 35, stk. 1.

3.1 Lokalplanområdet må alene anvendes til teknisk anlæg i form af vej- og stianlæg i tilknytning til Ringvej Syd, etape 2 og 3, herunder broer, dæmningsanlæg med højvandsporte og pumper, sti- og vejtilslutninger, parkeringsanlæg, vejskråningsanlæg, støjdæmpende foranstaltninger, regnvandssøer, faunapassager samt andre tekniske anlæg i tilknytning til ringvejen.

3.2 På havnearealerne nord for "Bygholm Å udløbet" skal der inden for lokalplanafgrænsningen fortsat kunne drives havnerelaterede aktiviteter på de arealer, der ikke anvendes til vej. Se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

 

 

Redegørelse

3.1 Med til "andre tekniske anlæg" hører også mindre teknikbygninger, teknikskabe og lignende som nævnt i § 7.1.

4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med lokalplanens formål og strukturer.

Redegørelse

Ingen uddybende redegørelse til bestemmelsen.

5.1 Der skal udlægges areal til det samlede nye vejanlæg, der udgør lokalplanafgrænsningen som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning og Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Inden for lokalplanafgrænsningen kan Ringvej Syd etableres i varierende bredde og i varierende udformning.

5.3 Fra Bjerrevej skal ringvejen nedgraves og ligge under terræn. Ringvejen skal føres under henholdsvis Klokkedalsvej og adgangsvejen til spejderhytten, Nordrevej 68. Cykel- / gangstier kan etableres separeret fra vejen, så de anlægges på toppen af skråningsanlæg eller på toppen af eventuelt støjvolde.

5.4 Ved Bollevej skal ringvejen sænkes og både vejen og cykel- / gangstien skal føres under Bollervej. Der skal etableres et "hankanlæg", der tilslutter de to veje for både billister og den cyklende / gående trafik.

5.5 Ringvejen skal via dæmningsanlæg, føres over udløbet for henholdsvis Dagnæs Bæk og Bygholm Å.

5.6 Mod nord skal ringvejen tilsluttes Ove Jensens Allé.

Redegørelse

5.4 Skitse af hankanlæg

5.5 Dæmningsanlæggene udføres med højvandsporte samt pumper og vil udgøre en vigtig del af Horsens bys klimasikring.

6.1 Indenfor lokalplanområdet skal vejanlægget etableres med parkeringsanlæg, der skaber adgangsmuligheder til tilstødende rekreative områder. Parkeringsanlægget skal anlægges med placering som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

 

Redegørelse

6.1 Formålet med bestemmelsen er at sikre muligheden for at adgangen til områdets naturværdier bibeholdes / forbedres.

§ 7 Tekniske anlæg og belysning

7.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres mindre teknikbygninger, teknikskabe og lignende, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m2 og højden ikke overstiger 3 meter. Teknikbygninger, teknikskabe og lignende skal udføres med vandrette tagflader beklædt med sort tagpap. Udvendige sider (vægge) skal beklædes med ubehandlet træ som lodret listebeklædning.

7.2 Der kan i forbindelse med vejanlægget etableres trafiksignalanlæg samt nødvendig belysning, master, vejskiltning med videre.

7.3 Trafiksignalanlæg, belysning og master kan etableres med en højde på op til 8,5 meter. Dog kan master etableres med en højde på op til 12 meter, når det er nødvendigt for vejskiltning og -belysning med mere, for eksempel ved vejkryds. 

7.4 Der kan ikke opsættes antenner, mobilmaster og lignende inden for lokalplanområdet, som ikke er nødvendige for driften af Ringvej Syd.

7.5 Eventuel vejbelysning skal rettes nedad mod vejen og må ikke være direkte rettet mod bebyggelse eller skov- og naturområder.

Redegørelse

7.1 Bestemmelser om størrelser, materialer og udformning har til formål at "bygningerne" så vidt muligt forsøges tilpasset de landskabelige omgivelser og fremstår som "neutrale elementer" inden for lokalplanområdet.

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Bebyggelse begrænser sig til teknikbygninger, teknikskabe og lignende som beskrevet i § 7.1.

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Bebyggelse begrænser sig til teknikbygninger, teknikskabe og lignende som beskrevet i § 7.1.

Generelt

10.1 Der må ikke etableres beplantning inden for § 3 naturbeskyttede arealer og strandbeskyttelseslinjen.

10.2 Plantedække skal indenfor lokalplanområdet opstå ved naturlig succesion / naturlig frøspredning, og må maksimalt have en højde på 1 meter. Undtaget herfra er faunapassager, støjskærme, samt erosionstruede skråningsanlæg. 

Støjafskærmning

10.3 Støjafskærmning skal ske med en placering som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Støjafskærmningen skal udføres som støjskærme. Højden af støjafskærmningen må ikke overstige 4 meter målt "løbende" fra vejmidtekoten ud for støjafskærmningen.

10.4 Støjafskærmning skal udføres i støjabsorberende pladematerialer, beton, stål eller træ eller en kombination af disse materialer. Farverne skal være dæmpede farver efter jordfarveskalaen undtagen hvid. Støjafskærmning kan tillige udføres  i transparent materiale (glas) eller i kombination med de øvrige nævnte materialer. Støjafskæmningen kan endvidere begrønnes / beplantes så de helt eller delvist fremstår som "grønne vægge". Ved eventuel begrønning af støjskærme skal anvendes efeu.

Regnvandssøer (1, 2 og 3)

Regnvandssø 1 (syd)

10.5 Brinker (skråningsanlæg) skal udføres med varierende hældninger mellem 1:5 og 1:15 og placeres indenfor området som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Regnvandssø 2 ("midt")

10.6 Brinker (skråningsanlæg) skal udføres med hældning 1:10 og placeres indenfor området som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Regnvandssø 3 (nord)

10.7 Brinker (skråningsanlæg) skal udføres med varierende hældninger mellem 1:10 og 1:12 og placeres indenfor området som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Plantedække skal etableres ved naturlig succession / naturlig frøspredning. Der må ikke plantes vedplanter og der må ikke afsluttes med topmuld . Sammensætningen af arter til udsåning skal have fokus på lavtvoksende arter, som understøtter biodiversitet.

Skråningsanlæg

10.8 På skråninger i tilknytning til vejanlæg, hvor vejmyndigheden vurderer, at der er risiko for erosion, kan der udsås en blanding af plantearter (et vegetationsdække), som stabiliserer og sikrer skråningsanlægget. Vegetationsdækket kan bestå af følgende arter: almindelig hundegræs, fåre-svingel, almindelig hvene, fløjlsgræs, eng-rottehale, almindelig rapgræs, italiensk rajgræs, vellugtende gulaks, hjertegræs, tandbælg.

Faunapassager

10.9 I tilknytning til faunapassager, der skal placeres som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold kan der plantes ledebeplantning. Ledebeplantningen kan bestå af følgende arter: almindelig hyld, almindelig hvidtjørn, slåen, benved, tørst, blågrøn rose, hunde rose, vildæble.

Redegørelse

Generelt (10.1 og 10.2)

Miljørapporten for Ringvej Syd, etape 2 og 3´s etablering angiver hvorledes vejanlægget kan udformes, således ringvejsprojektet tilgodeser støjgener, dyreliv, miljø-, natur- og fredningsinteresser.

Støjafskæmning (10.3 og 10.4)

I forbindelse med etablering af støjafskærmning, er det vigtigt, at landskabet påvirkes mindst muligt - udformning og farvevalg skal tilpasses landskabet.

Regnvandssøer (10.5, 10.6 og 10.7)

Regnvandssøerne anlægges med henblik på at de skal bidrage til landskabsoplevelsen.

Skråningsanlæg (10.8)

Skråningsanlæg skal som udgangspunkt udføres som 10.2.

Faunapassager (10.9)

Ledebeplantningens formål er at forbinde faunapassagen med eksisterende skov eller andet natur (se skitse)

 

Ringvejsprojektet, etape 2 og 3 må alene åbnes og tages i anvendelse såfremt:

11.1 Støjafskærmning jf. §§ 10.3 og 10.4 er etablerede.

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

§ 13.1 Der er ingen tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål.

 

 

 

 

14.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende Lokalplan 350 aflyses Lokalplan nr. 85  og Lokalplan nr. 4-2009 for de arealer, der er sammenfaldende med lokalplanafgrænsningen for Ringvej syd (Lokalplan 350, Vejanlæg, dæmning og Natur, Horsens Syd)

Redegørelse

Umiddelbart før Ringvej Syd´s  tilslutning til Ove Jensens Allé føres vejen gennem to eksisterende lokalplanområder (Lokalplan 85 og Lokalplan 4-2009) for henholdsvis Erhvervshavnen og Endelavevej. De eksisterende lokalplaner ophæves delvist ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

15.1 Efter byrådets endelige vedtagelse  og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattes af planen, efter planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.7 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.8 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i nærværende lokalplan.