Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

1.1 At fastlægge lokalplanområdet til teknisk anlæg.

1.2 At udlægge tilstrækkelige arealer til anlæggelse af Ringvej Syd, etape 2+3 herunder bro- og dæmningsanlæg, sti- og vejtilslutninger, parkeringsanlæg, vejskråningsanlæg, støjdæmpende foranstaltninger, regnvandsbassiner, faunapassager samt andre vejtekniske anlæg i tilknytning til ringvejen. Derudover er formålet at sikre plangrundlaget for nedrivning af følgende ejendomme inden for lokalplanområdet: Bollervej 87 og 91, Nordrevej 78, 80, 84 og 88 samt Klokkedalsvej 16 (ligger kun  delvist inden for lokalplanafgrænsningen og Klokkedalsvej 19.

1.3 At der sikres mulighed for tilslutning til eksisterende stinet samt adgang til eksisterende og nye rekreative områder.

1.4 At der inden for lokalplanområdet kan etableres støjdæmpende foranstaltninger til at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes mod omkringliggende boliger og anden støjfølsom anvendelse.

1.5 At vejanlægget udformes under hensyntagen til støjgener, dyreliv, miljø-, natur- og fredningsinteresser.

1.6 At give lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4, så anlæggelse af ringvejsprojektet (§§ 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5) i overensstemmelse med lokalplanen øvrige bestemmelser kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).

Redegørelse

1.5  Miljøkonsekensvurderingen (VVM) og Miljørapporten for Ringvej Syd etape 2+3´s etablering angiver hvorledes vejanlægget kan udformes, således ringvejsprojektet tilgodeser støjgener, dyreliv, miljø-, natur- og fredningsinteresser.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning, og omfatter dele af følgende matr.nre.:

 • 7y, 6a, 5a, 4v, 4g, 1f, 1ac, 1c, 20d, 33a, 33e Tyrsted by, Tyrsted.
 • 1t, 1ac, 1ad, 1dp, 1ø, 1cf, 1eh Boller Hgd, Uth
 • 880a Horsens Markjorder
 • 1135i, 1135g, 1135f,1135k Horsens Bygrunde

Områder i landzone forbliver i landzone, mens områder i byzone forbliver i byzone.

Redegørelse

Ingen uddybende redegørelse til bestemmelsen.

3.1 Lokalplanområdet må alene anvendes til teknisk anlæg i form af vej- og stianlæg i tilknytning til Ringvej Syd, etape 2+3, herunder bro- og dæmningsanlæg, sti- og vejtilslutninger, parkeringsanlæg, vejskråningsanlæg, støjdæmpende foranstaltninger, regnvandsbassiner, faunapassager samt andre vejtekniske anlæg i tilknytning til ringvejen.

 

 

Redegørelse

3.1 Med til vejtekniske anlæg hører mindre teknikbygninger, teknikskabe og lignende som nævnt i § 7.1

4.1 Lokalplanområdet kan udskilles som en eller flere vejmatrikler.

Redegørelse

Ingen uddybende redegørelse til bestemmelsen.

5.1 Der skal udlægges areal til det samlede nye vejanlæg, der udgør lokalplanafgrænsningen som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning og Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Inden for lokalplanafgrænsningen kan Ringvej Syd etableres i varierende bredde og i varierende udformning.

5.3 Fra Bjerrevej skal ringvejen nedgraves og ligge under terræn. Ringvejen skal føres under henholdsvis Klokkedalsvej og Nordrevej. Cykel- / gangstier kan etableres separeret fra vejen, så de anlægges på toppen af skråningsanlæg eller på toppen af eventuelt støjvolde.

5.4 Ved Bollevej skal ringvejen sænkes og både vejen og cykel- / gangstien skal føres under Bollervej. Der skal etableres et "hankanlæg", der tilslutter de to veje for både billister og den cyklende / gående trafik.

5.5 Ringvejen skal via bro- og dæmningsanlæg, føres over udløbet for henholdsvis Dagnæs bæk og Bygholm å.

5.6 Mod nord skal ringvejen tilsluttes den eksisterende Ove Jensens Allé, som udbygges frem mod krydset Høegh Guldbergs Gade.

Redegørelse

5.5 Bro- og dæmningsanlæggene vil udgøre en vigtig del af Horsens bys klimasikring.

6.2 Indenfor lokalplanområdet kan vejanlægget etableres med parkeringsanlæg / -pladser / -lommer, der skaber adgangsmuligheder til tilstødende rekreative områder.

Redegørelse

6.2 Formålet med bestemmelsen er at sikre at adgangen til områdets naturværdier bibeholdes / forbedres.

§ 7 Tekniske anlæg og belysning

7.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres mindre teknikbygninger, teknikskabe og lignende, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m2 og højden ikke overstiger 3 meter. Teknikbygninger og lignende skal placeres  og i materialer og farver udformes under hensyntagen til vejanlægget og til de naturprægede områder. 

7.2 Der kan i forbindelse med vejanlægget etableres trafiksignalanlæg samt nødvendig belysning, master, vejskiltning med videre.

7.3 Trafiksignalanlæg, belysning og master kan etableres med en højde på op til 8,5 meter. Dog kan master etableres med en højde på op til 12 meter, når det er nødvendigt for vejskiltning og -belysning med mere, for eksempel ved vejkryds. 

7.4 Der kan ikke opsættes antenner, mobilmaster og lignende inden for området, som ikke er nødvendige for driften af Ringvej Syd.

7.5 Lyskilder skal være med monokromatisk lys i en gul farve eller orange farve, der virker mindre forstyrrende på flagermus, og som modvirker tiltrækning af insekter, der vil kunne tiltrække flagermus til vejen.

7.6 Eventuel vejbelysning skal rettes nedad mod vejen og må ikke være direkte rettet mod bebyggelse eller skov- og naturområder.

Redegørelse

7.5 BESTEMMELSEN SKAL AFSTEMMES MED ORBICON / TRAFIK OG VEJ

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Ingen bestemmelser

Redegørelse

10.1 Der kan etableres støjafskærmning i udgangspunktet med en placering som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Støjafskærmningen kan udføres som enten støjskærme eller som støjvolde. Højden af støjafskærmningen må som udgangspunkt ikke overstige 4 meter målt "løbende" fra vejmidtekoten ud for støjafskærmningen.

10.2 Støjskærme KAN udføres i transparent materiale og kan begrønnes med klatreplanter, efeu eller anden stedsegrøn beplantning, så de fremstår som "grønne vægge".

 

 

 

Redegørelse

10.1 og 10.2  Miljøkonsekensvurderingen (VVM) og Miljørapporten for Ringvej Syd etape 2+3´s etablering angiver hvorledes vejanlægget kan udformes, således ringvejsprojektet tilgodeser støjgener, dyreliv, miljø-, natur- og fredningsinteresser.

11.1 Tilstrækkelig støjafskærmning skal være etableret.

11.2 Faunapassager skal være udført (vi har brug for en præcissering af udformning og placering fra natur)

11.3 

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

§13.1 Servitutter på matr. nr. 7y Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

 • 18.11. 1977 Dok. om adgangsbegrænsning. Servitut om adgangsbegrænsning med hensyn til adgangen til Hovedlandevej 365 (Bjerrevej). Oplysninger om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdende fremgår ikke, men kan fås ved Horsens Kommune. Servitutten vedrører området, hvor den nye omfartsvej er projekteret og skal iagttages. Projektet kræver tilladelse fra de påtaleberettigede som er Horsens Kommune og Transport- og Boligministeriet.
 • 07.02.2003 Dok om byggelinje m.v. Servitut vedr. vejbyggelinje langs Bjerrevej. 20 m parallelbyggelinje eksklusiv højde- og passagetillæg målt fra vejmidten. Inden for byggelinjen må der ikke bebygges. Der må heller ikke etableres sportspladser, kirkegårde, tankanlæg og andre anlæg af blivende art. Byggelinjen er beliggende inden for området, hvor den nye omfartsvej er projekteret. Servitutten vedrører området hvor omfartsvejen er projekteret og er i strid med projektets udførelse. Projektet kræver tilladelse fra de påtaleberettigede som er vejbestyrelsen pt. Horsens Kommune.

§ 13.2 Servitutter på matr. nre. 5a, 4v, 1 ac og 20d Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

 • 08.06.1923 - Dok om fredning. Størstedelen af servitutten er aflyst d. 04.04.2002, men teksten vedrørende fredning er ikke aflyst og er derfor fortsat gældende. "De på parcellen værende gravhøje, dysser eller andre fortidslevninger må ikke uden skriftlig tilladelse fra nationalmuseet berøres med plov, hakke eller spade og ejeren må ikke formindske højenes eller dyssernes omfang og ikke afgrave, omkaste, flytte, bortføre eller sønderslå sten, der henhører til dem". Servitutten vedrører ikke området, hvor den nye omfartsvej er projekteret og er ikke til hinder for omfartsvejen. Der henvises i øvrigt til nærværende lokalplans redegørelse, Øvrig planlægning, Kulturhistoriske forhold, Fredede fortidminder
 • 29.10.2018 - Servitut om drikkevandsledning. Den tinglyste drikkevandsledning ligger inden for det område, hvor den nye omfartsvej/sti er projekteret. Servitutten vedrører det område, hvor den nye omfartsvej er projekteret og skal iagttages, men er ikke til hinder for omfartsvejen. Horsens Vand A/S (SAMN forsyning) er påtaleberettiget.

§ 13.3 Servitutter på matr.nr. 4y Tyrsted by, Tyrsted

 • 29.10.2018 - Servitut om drikkevandsledning. Den tinglyste drikkevandsledning ligger inden for det område, hvor den nye omfartsvej/sti er projekteret. Servitutten vedrører det område, hvor den nye omfartsvej er projekteret og skal iagttages, men er ikke til hinder for omfartsvejen. Horsens Vand A/S (SAMN forsyning) er påtaleberettiget.

§ 13.4 Servitutter på matr. nre. 1f og 1c Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

 • 02.05.1989 - Dok om færdselsret mv. Servitutten vedrører ikke matr.nr. 1f, men i stedet matr.nr. 1a. Servitutten omhandler en færdselsret over tidligere matr.nr. 1f (i dag 1a) til fordel for matr.nr. 1a. Servitutten vedrører området hvor den nye omfartsvej er projekteret (ændring af Klokkedalsvejens vejforløb), men arealet er i dag udlagt som vejareal (privat fællesvej) på nuværende matr.nr. 1a og fungerer som adgangsvej for matr.nr. 1ac og 20d. Servitutten er ikke længere aktuel, da færdselsretten gælder for samme matr.nr. som færdselsretten er tinglyst på. Servitutten bør kunne aflyses med tiltrædelse af Horsens Kommune og Hybel Midt A/S som ejer af matr.nr. 1a. Servitutten vedrører området, hvor den nye omfartsvej er projekteret, men servitutten er ikke længere aktuel og bør aflyses i sin helhed med tiltrædelse af hybel Midt A/S. Servitutten er ikke til hinder for omfartsvejen.

§ 13.5 Servitutter på matr. nr. 1a Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

 • 23.07.1982 Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas, Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vedr. 1cv. Naturgasledningen krydser grusvejen fra Nordrevej til spejderhytten og vedrører således dette område, hvor den eksisterende grusvej udvides. Servitutten verører området, hvor den nye omfartsvej er projekteret og skal iagttages, men er ikke til hinder for omfartsvejen.
 • 10.02.2017 Deklaration om færdselsret. Servitut om færdselsret over matr.nr. 1a til fordel for ejerne af matr.nr. 20d og 1 ac. Servitutten vedrører området, hvor Klokkedalsvej ændrer vejforløb i forbindelse med projektering af den nye omfartsvej. Påtaleret (Ændret ved påtegning til servitut d. 14.08.2017): Ejerne af matr.nr. 5k, 5a, 4v, 20d og 1ac Tyrsted by, Tyrsted. Servitutten vedrører området, hvor den nye omfartsvej er projekteret og servitutten skal derfor iagttages. I forbindelse med projektets udførelse skal det sikres, at der fortsat er adgang fra Klokkedalsvej.

09.06.2017 Deklaration om grundejerforening mm

§ 13.6 Servitutter på matr. nr. 33a Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

02.11.1933 Dok om færdselsret mv

12.02.1943 Dok om færdselsret mv

23.07.1982 Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas, Dok om bebyggelse, benyttelse mv

§ 13.7 Servitutter på matr. nr. 33e Tyrsted by, Tyrsted tinglyste den:

27.01.1934 Dok om hævertanlæg mv

§ 13.8 Servitutter på matr. nr. 1t Boller Hgd., Uth tinglyste den:

27.01.1934 Dok om hævertanlæg mv

§ 13.9 Servitutter på matr. nr. 1ad Boller Hgd., Uth tinglyste den:

07.10.1940 Dok om byggelinjer mv

§ 13.10 Servitutter på matr. nr. 1dp Boller Hgd., Uth tinglyste den:

17.03.1970 Dok om byggelinjer mv

16.07.1976 Dok om adgangsbegrænsning mv

06.09.1989 Dok om hegn, hegnsmur mv

§ 13.11 Servitutter på matr. nr. 1ø Boller Hgd., Uth tinglyste den:

02.02.1922 Dok om højspænding mv

07.10.1940 Dok om byggelinjer mv

16.07.1976 Dok om adgangsbegrænsning mv

02.02.1989 Dok om forsynings- / afløbsledninger mv

§ 13.12 Servitutter på matr. nr. 1aa Boller Hgd., Uth tinglyste den:

02.02.1922 Dok om højspænding mv

17.03.1970 Dok om byggelinjer mv

16.07.1976 Dok om adgangsbegrænsning mv

02.02.1989 Dok om forsynings- / afløbsledninger mv

§ 13.13 Servitutter på matr. nr. 1cf og 1eg Boller Hgd., Uth tinglyste den:

07.10.1940 Dok om byggelinjer mv

§ 13.14 Servitutter på matr. nr. 1cg og 1eh Boller Hgd., Uth tinglyste den:

07.10.1940 Dok om byggelinjer mv

22.03.1943 Servitut om bl.a. jagtret.

27.03 1950 Dok om færdselsret mv

 

 

 

 

Redegørelse

14.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende Lokalplan 350 aflyses Lokalplan nr. 85  og Lokalplan nr. 4-2009 for de arealer, der er sammenfaldende med lokalplanafgrænsningen for Ringvej syd (Lokalplan 350, Vejanlæg, dæmning og Natur, Horsens Syd)

Redegørelse

Umiddelbart før Ringvej Syd´s  tilslutning til Ove Jensens Allé føres vejen gennem to eksisterende lokalplanområder (Lokalplan 85 og Lokalplan 4-2009) for henholdsvis Erhvervshavnen og Endelavevej. De eksisterende lokalplaner ophæves delvist ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

15.1 Efter byrådets endelige vedtagelse  og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattes af planen, efter planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.7 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.8 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i nærværende lokalplan.