Miljøscreening

Horsens Kommune har den 4. juni 2019 truffet afgørelse om at projektet for Ringvej Syd, etape 2 og 3 kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på baggrund af en ansøgning modtaget den 12. marts 2019 fra bygherre, som er Horsens Kommune og kommunens bygherrerådgiver "Orbicon".

På tidspunktet for ovenstående afgørelse var udgangspunktet, at der kunne udarbejdes en samlet Miljørapport, som omfattede både miljøkonsekvensvurdering af det konkrete  ringvejsprojekt (det samlede vejanlæg) samt miljøvurdering af kommune- og lokalplanlægningen for ringvejsprojektet. Det har senere vist sig at Miljørapporten skulle deles i 2 særskilte rapporter.

  1. Miljørapport, som vurderer planlægningen for ringvejsprojektet
  2. Miljøkonsekvensrapport (VVM), som omhandler det konkrete ringvejsprojekt

Nedenstående afgørelse og begrundelse forholder sig derfor ikke til 2 særskilte dokumenter og adskiller ikke begreberne Miljørapport og Miljøkonsekvensvurdering. Det er altså Miljørapporten, som danner grundlag for nærværende Lokalplan 350 og Kommuneplantillægget (2017-24), som er udarbejdet sideløbende med lokalplanen.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har på baggrund af en myndighedsvurdering og -screening vurderet, at det konkrete projekt er omfattet af krav om miljøvurdering, idet projektet antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at afgørelsen er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alenen en afgørelse om, at projektet skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte.

Horsens kommune har foretaget vurderingen i henhold til til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6.

Horsens Kommune vurderer, at vejprojektet grundet omfang og potentielle miljøpåvirkninger må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Det vurderes, at vejstrækningen berører flere landskabelige, natur og miljømæssige samt kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. det skal derfor belyses hvordan potentielle miljøkonflikter undgås eller afværges.

Horsens Kommune vurderer, at der er behov for at belyse hvordan projektet ind- og samvirker på og med omgivelserne, herunder særligt områdets landskab, flora og fauna samt projektets mulige påvirkninger på menneskers sundhed, særligt for de nærtliggende boligområder.

Miljørapporten kan læses her eller under fanebladet "Miljørapport"