Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanens formål

Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre etablering af en ny ringvejsforbindelse sydøst om Horsens, som skal lede trafik uden om midtbyen og derved aflaste trafikken ved boligområderne i sydbyen og på Høegh Guldbergs Gade. Vejprojektets krydsning med henholdsvis Dagnæs Bæk og Bygholm Å udløbene indgår i klimasikringen af Horsens by i situationer med stormflod samt generelle havvandsstigninger.

Den nye vej benævnes Ringvej Syd, etape 2 og 3 og strækker sig cirka 6 km fra krydset Vestvejen / Bjerrevej til tilslutningen med Ove Jensens Alle på Sydhavnen. Undervejs passerer ringvejen Klokkedalsvej, Nordrevej og Bollervej. Vejen føres under henholdsvis Klokkedalsvej og adgangsvejen til spejderhytten, Nordrevej 68, mens der sker vejtilslutning ved Bollervej. Herved sikres blandt andet, at trafik henholdsvis fra eller mod øst kan ledes uden om midtbyen.

Etableringen af Ringvej Syd er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Horsens. I henhold til kommuneplanens retningslinjer 2.2.3 og 2.2.4, skal der ske en videreførelse af Ringvej Syd, fra Bjerrevej til Bollervej, som har til formål at lede den gennemkørende trafik uden om Horsens by og aflaste Bollervej og Bjerrevej. Endvidere skal der sikres en linjeføring for en ringvejsforbindelse mellem Bollervej og Horsens Havn. Vejforbindelsen skal lede den tunge trafik fra havnen uden om byen og aflaste Bjerrevej og Høegh Guldbergs gade. Der skal sikres krydsningsmuligheder langs omfartsvejen.

Nærværende lokalplan sikrer plangrundlaget for Ringvej Syd´s gennemførelse.

Derudover at der kan ske hensigtsmæssige tilslutninger både visuelt og funktionelt til de omkringliggende veje og stier og rekreative områder.

Et væsentligt formål er at sikre, at det samlede vejanlæg indpasses i omgivelserne under behørig hensyntagen til de eksisterende naturværdier og naturkvaliteter som ringvejen passerer, herunder Klokkedal, Boller overskov, Boller nederskov og Klokkedal Å.

Herudover skal lokalplanen sikre, at der kan etableres eventuel nødvendig støjafskærmning mod områder til støjfølsom anvendelse - blandt andet boligområder / enkelte boliger og eventuelt områder til rekreative formål.

Lokalplanen udformes med "Bonusvirkning", som sikrer, at dele af det samlede ringvejsanlæg kan etableres uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

 


Kort over lokalplanområdet