Kommuneplanen

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der er sideløbende med udarbejdelse af denne Lokalplan 350 udarbejdet et Kommuneplantillæg 2017-24, idet der ikke er overensstemmelse mellem gældende kommuneplan´s rammebestemmelser og ringvejsprojektet - se nedenfor.

Hovedstruktur

Etableringen af Ringvej Syd indgår i Horsens Kommunes trafikplan "Trafik 2030- Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens" og som en del af infrastrukturanlæggene i Kommuneplan 2017´s hovedstruktur.

Retningslinjer

I kommuneplanens retningslinjer for vejnettet (2.2) kan læses at trafikplanen indeholder en videreførelse af Ringvej Syd mellem Bjerrevej og Horsens Havn. Store dele af linjeføringen har indgået i region- og kommuneplanlægningen i mere end 25 år. Tidligere og nye analyser peger entydigt på, at linjeføringen samlet set er den bedste løsning. Derfor videreføres den i kommuneplan 2017.

Det vurderes derfor at kommuneplantillægget og lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen og retningslinjerne.

Rammer

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2017 rammebestemmelser. 

For at sikre et planmæssigt grundlag for lokalplanlægningen er der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 2017-24.

Følgende eksisterende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017 justeres og tilpasses ringvejsforbindelsen: 10TE05, 16RE09, 16RE11, 16RE13, 16BO04 og 16RE02

Der oprettes følgende nye kommuneplanrammer: 10TE07, 10TE08, 16RE14, 16RE15 og 16TE03

Kommuneplantillægget 2017-24 kan læses her.