Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt handels- og byliv i samspil; rammer der indbyder til et mangfoldigt liv i Midtbyen.

Lokalplanen søger gennem sine bestemmelser at skabe rammerne for et spændende byliv og handelsliv, som skal fungere side om side. Der skabes desuden rammer for udvikling af aktive byrum, gaderum og forbindelser i området.

Kultur er en vigtig faktor i brugen af byens rum. Byrummene indenfor lokalplanområdet skal fungere som et naturligt, dagligt udendørs aktivitetsrum for kunst, kultur og bevægelse med plads til uorganiserede aktiviteter, foreninger og kulturelle institutioner, amatører såvel som professionelle. Lokalplanen skal skabe mulighed for, at væregaderne skal have byrum, der har sin egen, stedsspecifikke identitet, hvilket kulturarven og kunst kan være med til at styrke. Det væsentlige er, at gaden er unik og reflekterer stedets karakter og Horsens identitet.

Der skal indarbejdes overgange mellem Vitus Berings Plads og gågadenettets tilstødende passager og gader. Det kan fx ske i form af belægninger, beplantning, kunst, byinventar, kik og ledelinje mm.

Inspirationsbillede af passage/portåbning, som inviterer ind.

Trafik og parkering

Status som gågade skal bibeholdes i væregaderne, dog er der fortsat mulighed for vare- og ærindekørsel med meget lav hastighed. Eksisterende trafikforbindelser, som Borgergade og Kattesund samt Kippervig, skal bibeholdes. Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt og være jævnt fordelt over hele lokalplanområdet.

Parkering af biler foregår på de omkringliggende parkeringspladser.

Rambla i Barcelona - et grønt strøg i byen

Inspirationsbilleder

Opholdsmuligheder - byinventar i et byrum i Tokyo

Belægningsskift og mulighed for ophold og leg

Manhattans små lommeparker - Paley Park NYC

Steder til ophold og ro mellem huse og travle mennesker

Kirsebærallé - smukt og anderledes

Belysning i et stort træ

LAR bede - klimaløsninger i byen

Tilgængelighed og belægning

Byrummene skal indrettes med en høj grad af tilgængelighed for alle og høj grad af tryghed. F.eks. sikrer lokalplanen niveaufri adgang til butikker, belægningerne i væregaderne skal være gangvenlig og så vidt muligt skridsikker i regnvejr, der skal etableres ledelinjer for svagtseende/blinde.

Byrummene skal være for alle aldersgrupper.

Klima og miljø

Lokalplanen skaber mulighed for, at der arbejdes med tilbageholdelse, forsinkelse og nedsivning af regnvand. Klimasikring kan integreres i og bidrage på spændende vis til byrummene.

Byrummene er orienteret øst-vest, hvilket giver en del vind fra vest, som lokalplanen må forholde sig til, ud over sol og skygge. Byrummene skal være attraktive at besøge året rundt med stor forskel på lys og mørke, varme og kulde.

Grønt og belysning

Der er generelt et ønske om mere grønt i Horsens. Det gælder også i lokalplanområdet, hvor der skal plantes f.eks. opstammede træer, etableres plantebede (regnbede) og lav bevoksning. Beplantningen skal sikres, således at de får optimale vækstvilkår. Det er selvfølgelig også vigtigt, at væregaderne opleves som en urban forbindelse i byen med f.eks. med belægningsmønstre, inventar, kunst og belysning.

Belysningen skal forbedres i forhold til nuværende situation samt medvirke til et trygt bymiljø. Belysningen skal bidrage til en interessant bymidte både i og uden for butikkernes åbningstid. I lokalplanen sikres, at der indarbejde både grund- og effektbelysning, dermed bidrager belysningen til oplevelser af en moderne bymidte.

Byinventar

Hvor det giver mening, genbruges evt. byinventar og materialer, fx cykelstativer og bænke. Byinventar skal placeres hensigtsmæssigt og sikres en kvalitet.

Mindre pavilloner

Der kan etableres en pavillon på henholdsvis Søndergade og Torvet (faste stadpladser). Desuden er der i dag KUBEN og en mindre mobil pølsevogn på Søndergade. Der stilles krav til pavillonernes placering, skala, udformning/facader mm.

Kunst

Lokalplanen forholder sig til de eksisterende kunstværker i Søndergade og giver mulighed for at iscenesætte disse værker i en ny og eventuel sammenhængende kontekst. Der kan også skabes mulighed for nye kunstzoner, hvor både midlertidige og varige værker og installationer kan komme i spil.

Torvets skulptur, Beringsøen, skal i udgangspunktet blive. Desuden skal Hjortebrøndens placering bevares, som et genkendeligt element i bybilledet.