Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med Lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2013 rammebestemmelser.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et tillæg nr. 2013-47.

Kommuneplantillæggets formål er at skabe en planlægningsmæssig ramme for at anlægge en tidssvarende gågade/væregade med byrumsdesign. Der skabes de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv med b.la. fokus på en høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Området er i dag omfattet af kommuneplan 2013, kommuneplanrammerne HR.00.01.C.2, HR.00.01.C.4, HR. 00.01.C.5, HR.00.01.C.6, HR.00.01.C.7, HR. 00.01.C.8, HR.00.01.C.9, HR.00.01.C.10, og HR. 00.01.C.13, som fastlægges til centerformål med butikker, boliger, liberal erhverv, privat og offentlig service med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 180 og 200.

Kommuneplantillægget reducerer de 9 gældende kommuneplanrammer i en ny kommuneplanramme, hvor anvendelsen fastlægges til centerformål. Tillæg nr. 47-2013 omfatter kun vejarealer der indgår i en arkitektkonkurrence.

Tillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan 2013 og lokalplan 2017-02 Jessensgade, Søndergade og Torvet, Horsens. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af arkitektkonkurrencen, hvor et konkurrenceprogram faslægger rammer for designet af Jessensgade, Søndergade og Torvet.