Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Der henvises til gældende gågaderegulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgænger i Horsens Kommune.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, der for en stor del omfatter den middelalderlige bykerne. Dele af lokalplanområdet er i forbindelse med etablering af kloak arkæologisk undersøgt. På Torvet ved Vor Frelsers Kirke er udgravet 1200 m2. Lokalplanområdet er dog langt fra færdigundersøgt, og der vil fortsat være stor risiko for ved jordarbejde at påtræffe jordfaste fortidsminder. Forud for ethvert anlægsarbejde i området bør indhentes en §25-udtalelse efter museumslovens kapitel 8 for at vurdere om det aktuelle anlægsarbejde indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. På baggrund af denne vurderer Horsens Museum, om det er nødvendigt at foretage arkæologiske forundersøgelser.

Anbefaling

Horsens Museum anbefaler, at den rige kulturhistorie inddrages i arbejdet, og at man benytter muligheden til at forankre fornyelsen i det historiske dyb. Gadeforløbet Torvet, Søndergade, Jessensgade kan således ikke ses isoleret, men er en del af en kulturhistorisk helhed – en helhed der med fordel kan inkorporeres i arbejdet.

I arbejdet kan fortiden synliggøres og arkæologiske fortidsminder under og langs gaderne trækkes frem. De mange fantastiske bygninger, deres historie og baggårde kan bringes i spil. Sidegader kan i højere grad inkluderes i forløbet og dermed skabe en bevidstgørelse om byens plan og sammenhænge.