Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At sikre attraktive væregader med mulighed for butikker, restauranter og caféer med udeservering, kulturoplevelser og underholdning, privat og offentlig service,

1.2 At styrke midtbyforbindelsen gennem mulighed for at forny og udvikle byrum til kulturelle aktiviteter og spændende oplevelser,

1.3 At sikre, at der gennem krav til udformningen, skabes mulighed for høj landskabsarkitektonisk kvalitet, kunst , funktionalitet, gode klimatiske forhold og tryghed i byrummene,

1.4 At sikre byrum der repræsenterer en udvikling fra gågade til væregade og skaber sammenhæng med de omkringliggende gader og byrum,

1.5 At sikre bybilledet arkitektonisk kvalitet og inddrage kulturhistorien og kunst i området,

1.6 At sikre arkitektonisk kvalitet i facader på pavilloner.

Redegørelse

Formålet med lokalplanen er at sikre, at den fremtidige væregade anlægges som byrum med særligt fokus på attraktive og gode opholdsmuligheder. Her skal være plads til at gå en tur, til at handle, det uformelle møde på hjørnet, de store events i byens rum, små happenings, til at gå på café og se på mennesker eller finde ro i et stille hjørne. Alle disse muligheder skal udvikles i attraktive byrum/omgivelser, der fungerer hele året. Lokalplanen skaber mulighed for at der arbejdes med klimaløsninger (overfladevand) og Mikroklima (optimale opholdssteder f.eks. i forhold til vind).
Jessensgade, Søndergade og Torvet skal opleves som et samlet byrum med flere "rum i rummet". Det betyder, at der skal opføres flere urbane og/eller grønne byrum undervejs gennem væregaderne.
Horsens har en stor kulturhistorie, der er synligt i både bygninger og byrum, som skal bringes i spil i det konkret projekt. Jessensgade, Søndergade og Torvet er et gadeforløb, der ikke skal ses isoleret, men som en kulturhistorisk helhed. Relationen til sidegaderne skal inkluderes i forløbet og skabe en bevisthed om byens gågadenet.
Der må opføres mindre bygninger/pavilloner i indenfor lokalplanområdet. Pavillonerne skal opføres med imødekommende arkitektur af god kvalitet. Der skal være et fokus på materialernes patineringsevne dvs. hvordan materialer kommer til at fremstå med tiden.
Det er byrådets hensigt med lokalplan 150, at indretning af byens offentlige byrum, gader, torve og pladser, lever op til høje kvalitetskrav. I lokalplanområdet skal det sikres, at skiltningen tilpasses omgivelserne i bymidten, så skiltning ikke opleves dominerende. Se temalokalplan 150 -2013 - Skilte og facaderegulering, Horsens by. Temalokalplanen er gældende for hele lokalplanområdet. Det gøres opmærksom på at opsætning af markiser og opsætning af faste skilte kræver byggetilladelse.

2.1 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone

2.2 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 7000ca og 7000ct Horsens Bygrunde.

3.1 Lokalplanen giver mulighed for at anlægge gågade/væregade i Horsens bymidte.

3.2 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerområde, kulturelle formål, underholdning, turisme, byrum, park- og haveanlæg, mindre pavilloner/bebyggelser til caféer/madsalg, udstilling/workshop, midlertidige aktiviteter og faste standpladser (pavilloner).

3.3 Lokalplanområdet må anvendes som vejadgang til ejendomme, ærindekørsel mm.

3.4 Der må opføres mindre faste standpladser (pavilloner), som tilpasses gågaderne/væregadernes skala og de omkringliggende bygninger.

Redegørelse

Lokalplanområdet skal sikre de bedst mulige rammer for et aktivt handels- og byliv; rammer der indbyder til et mangfoldigt liv i midtbyen med flere funktioner og mulighed for aktiviteter.
Lokalplanen giver mulighed for, at der i væregaderne kan opføres mindre pavilloner. Pavillonerne skal tilpasse sig omgivelserne og bidrage positivt til byrummene både i deres placering, udformning og facader.
Midlertidige standpladser er en tidsbegrænset tilladelse på en kortere periode. Der henvises til den enhver tid gældende Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby, samt fodgængerarealer i Horsens Kommune.
Vedr. ærindekørsel henvises til gældende gågaderegulativ.

4.1 Ingen bestemmelser.

5.1 Lokalplanområdet må kun anvendes som gågade/væregade. Dog med mulighed for varelevering i udvalgte tidsrum samt til- og frakørsel fra ejendomme, der støder op til lokalplanområdet.

5.2 Eksisterende trafikforbindelsen mellem Borgergade og Kattesund ved Torvets østlige side samt Kippervig skal bevares, som vist på korbilag 3.

5.3 Jessensgade, Søndergade og Torvet udlægges til meget lav hastighed 10-15 km/t.

5.4 Der skal sikres en færdselszone i væregaderne, i princippet som vist på kortbilag 3. I færdselszonen afvikles den kørende trafik / færdsel. Færdselszonerne skal altid friholdes for udstillingsgenstande, udeserveringsinventar, markiser, skilte mm af hensyn til den kørende færdsel, herunder udrykningskørsel. Der skal således friholdes et areal på mindst 3 meter i bredden til kørsel.

5.5 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for brandvæsenet at bruge kørebare stiger i forbindelse med redningsarbejdet kræves der mindst 4 meters friareal. Brandredningsarealets nærmeste kant skal placeres mindst 3 meter og maksimalt 10 meter fra bygningsfacader.

5.6 Der skal til enhver tid være en frihøjde over færdselzonen på 4,2 meter.

5.7 De enkelte forretninger skal friholde plads for af- og pålæsning af varer udenfor færdselzonen.

5.8 Væregaderne bindes sammen med det omkringliggende byrumsnetværk som f.eks. passager, portåbninger og tilstødende gadeforløb. Det kan gøres i form af ledelinjer, belægning, beplantning, belysning, kunst og inventar.

5.9 Der skal sikres gangzoner i væregaderne. Gangzonerne må kun benyttes af gående og skal friholdes for udeservering, udstilling o. lign.
Gangzoner skal anlægges i begge sider af væregaderne (nord og sydside). Gangzonerne skal henholdsvis have en bredde på minimum 1,45 meter og minimum 2 meter.

5.10 Gangzone anlagt med minimum 2 meters brede skal have en ledelinje for blinde/ svagtseende.

5.11 Ledelinjer skal friholdes for alle former for vareudstilling, uderservering, skilte, byinventar, belysning og beplantning mm i en afstand på 0,5 m på hver side af ledelinjen.

5.12 Eksisterende indgange og overkørsler til den nødvendige færdsel til og fra ejendommene skal friholdes for faste inventar.

Redegørelse

Tidsrum for ærindekørsel, varelevering mv. henvises til den enhver tid gældende Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby, samt fodgængerarealer i Horsens Kommune.

6.1 Et passende antal cykelparkering placeres på relevante steder og jævnt fordelt. Parkeringsarealer må ikke være til gene for den øvrige færdsel, driften af vejene og gadens bygninger.

6.2 Der skal anlægges minimum 130 cykelparkeringspladser indenfor området.

7.1 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S

7.2 Området skal separatkloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S

7.3 Adgangsveje for afhentning af dagrenovationen på ejendommene, udformes så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for affaldshåndtering.

7.4 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 100.

Belysning

7.5 Der skal opsættes både grund- og effektbelysning indenfor området. Grundbelysning skal belyse byrummene og gadeforløbet. Effektbelysning skal belyse særlige steder og detaljer. Effektbelysningen er med til at give området karakter.

7.6 Effektbelysning må kun være i klare og neutrale farver/lys.

7.7 Væregaderne ikke må anvendes som "lærrede" til reklameformål (projektering af reklamer på belægningen), men kun i forbindelse med lyssætningen som effektbelysning.

7.8 Belysningen skal tænkes sammen i en helhed og understøtte beplantning, belægning, inventar og kunstudsmykning mv.

7.9 Generelt må belysningen ikke være til gene eller blændende for boliger i området samt væregadernes brugere. Grundbelysningen skal være nedadrettet.

Redegørelse

Hele lyssætningen er et vigtigt element for området og skal bidrage til en interessant og moderne bymidte både i og udenfor butikkerne åbningstid. Belysningen skal desuden være med til at skabe særlig stedlighed og karakter af en spændende og unik væregade.
Lokalplanens bestemmelser beskriver grundbelysningen og effektbelysning. Grundbelysning er den belysning af veje, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen. Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, kunst og et monument eller skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event. I det konkrete projekt skal belysningen altid opleves som et samspil mellem grundbelysning og effektbelysning. Grundbelysningen skal give sikkerhed, fremkommelighed, tryghed, orientering og tilgængelighed.
Muligheder for julebelysning er desuden et væsentligt element i udformningen af belysning.

8.1 I lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten maksimalt være 5.

Pavilloner

8.2 Der må placeres en permanent pavillon på Torvet og i Søndergade. Pavillonerne må opføres i maksimum 5 meters højde inkl. tekniske installationer og plint. Pavillonen må ikke overstige 1 etage.

8.3 Pavillonen på henholdsvis Torvet og i Søndergade må maksimalt være 35 m² (pr. bygning).

8.4 Ved lokalplanområdets indretning med pavilloner skal der tages hensyn til de omkringliggende bygninger/facader. Byrummenes "vægge" (bygningsfacader) skal respekteres ved placering af pavilloner. Pavilloner må placeres i en afstand på minimum 4 meter fra bygningsfacader.

8.5 KUBEN på Søndergade skal bevares, men må flyttes til en anden placering indenfor lokalplanområdet.

8.6 Der må ikke placeres pavilloner på Jessensgade.

8.7 I forbindelse med caféer o. lign. må der ikke opstilles yderligere/ekstra salgsboder, pølsevogne m.v. i forbindelse med udeservering.

8.8 Der må ikke etableres udendørs oplag indenfor lokalplanområdet.

Redegørelse

Der må opføres en mindre pavillon på Søndergade, ud over den eksisterende pavillon, KUBEN, samt en mindre mobil pølsevogn el. lign. madudsalg på Søndergade.
Pavillon på Torvet placeres i et skalamæssigt større byrum og derfor giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres en større pavillon på denne placering.
Jessensgade har en relativ smal gadeprofil og findes ikke egnet til placering af en pavillon.

Pavilloner

9.1 Facaderne på pavilloner skal have en samlet transparens på minimum 25 %.

9.2 Facadernes farver skal holdes i et farvespekter af jordfarve- og gråtoneskalaerne. Dog kan enkelte elementer og detaljer være i andre farver.

9.3 Pavillonernes tage skal fremstå matte og tagene må evt. begrønnes. Bestemmelsen er ikke til hinder for at etablere glaspartier/ovenlys i tagfladen.

9.4 Nødvendige installationer skal integreres i pavillonernes arkitektur.

9.5 Vinduespartier må ikke blændes ved tilklæbning af plakater eller lign. således af transparensen forsvinder.

Skiltning

9.6 Der må ikke opstilles reklameparasoller, reklamebannere på tværs af gaderummene og lign. som reklamerer for varemærker eller leverandører.

Redegørelse

Pavilloner
Pavillonernes facader skal fremstå attraktive, imødekommende og med åbne facader ud mod væregaderne(større glaspartier). Derfor er der fastsat en transparens på de samlede facader.
Tagene vil blive en vigtig del af boligernes daglige udsigt, derfor skal tagene behandles som den 5. facade og f.eks. kan den permanente pavillon på torvet begrønnes el. lign.
Skiltning
Gågaderegulativet fastlægger bestemmelser for b.la. informationstavler/henvisningsskilte og fritstående skilte i offentligt vejareal. Facadeskiltning reguleres af byggeloven, lokalplan 150 og kommuneplanens generelle rammer.

Nærområdet

10.1 Søndergade, Jessensgade og Torvet skal opleves som et samlet byrum i form af f.eks. belægning, beplantning, inventar og /eller belysning. Det samlede byrum må dog gerne indeholde ”rum i rummet” (byrum) undervejs.

10.2 Væregaderne skal udformes og indrettes således, at de bidrager og understøtter bylivet med b.la. bevægelse, leg, uformelle og formelle mødersteder, sanselig rekreation, ophold og pausesteder for brugerne, handlende, borgerne og besøgende i væregaderne.

10.3 Byrummene skal understøtte og fremhæve bygningsfacadernes unikke historiske kvaliteter.

Tilgængelighed og belægning

10.4 Belægningen skal være helt eller delvist gangvenlig, venlig i forhold til kørestole-, rolatorbrugere og barnevogneskørsel. Væregaden skal være tilgængelig f.eks. med ledelinjer for svagtseende/blinde.

10.5 Belægningen skal være i et materiale, som er så skridsikkert som muligt i regnvejr. F.eks. kan gangzonernes overflade være mere stridsikker.

10.6 Der skal sikres niveaufri adgang til butikkerne indenfor lokalplanområdet. Adgange skal anlægges som en integreret del af belægningen.

10.7 Der må ikke i forbindelse med f.eks. udeservering anlægges faste terrasser eller lign. bygningsmæssige installationer ovenpå den etablerede belægning. Udeserveringsområdet kan markeres med f.eks. belægningsskift, grafiske mønstre mm

Klima og miljø

10.8 Der skal indarbejdes klimaløsninger, der bidrager positivt til byrummene.

10.9 Klimaløsninger indarbejdes så vidt muligt og i løsninger, der bidrager positivt til oplevelsen af byrummene.

10.10 Permeable belægninger, regnbede mv. kan indarbejdes.

10.11 Overgange mellem Vitus Berings Plads og gågadenettets tilstødende passager og gader skal bearbejdes, således der skabes en sammenhæng f.eks. i form af belægning, belysning og beplantning.

Beplantning

10.12 Indenfor lokalplanområder er der registreret 3 bevaringsværdige træer, som vist på korbilag 3. Træerne skal bevares.

10.13 Der skal sikres et grønt præg i væregaderne i form af begrønning som f.eks. opstammede træer, plantebede (regnbede) og lav bevoksning. Bedene skal beplantes med egnede og robuste planter. Det grønne skal være med til at lave "rum i rummet", at stoppe vind, skabe opholdssteder men også give byrummene karakter og foranderlighed i takt med årstidernes skiften.

10.14 Ved plantning af træer skal plantebede som minimum have en udstrækning på 2x2 meter i muld med jordvolume på ca. 4 m3. Plantebede med grupper af træer skal have et optimalt jordvolumen, som sikre træernes vækstforhold. Plantebedene kan have permeable belægninger og/eller beplantes med bunddækkende planter.

10.15 Alle træer skal opbindes med minimum 2 stokke eller lign. i minimum 3 år. Stokkene skal designes og indgå som en udsmykning i væregaderne.

10.16 Træerne, som plantes indenfor lokalplanområdet, skal som minimum ved plantning have stammer på 14-16 cm i omkreds, målt en meter over terræn.

10.17 Der skal plantes træer med lysgennemtrængende krone, således at væregaderne og boligerne får gode lysforhold.

10.18 Knækkede, udgåede, syge el.lign. træer og buske skal erstattes ved genplantning.

Byinventar

10.19 Der skal til enhver tid være en fripassage på min. 1 meter imellem møblementet. Løst gadeinventar skal derfor placeres i en afstand af mindst 1 m fra cykelstativer, bænke, affaldsbeholderen, legeredskaber, informations søjler/tavler, træer og andet fast gadeinventar.

10.20 Det samlede møblement på hver enkelt udeserveringsareal skal være ensartet og udgøre en helhed med hensyn til type, materialevalg og farver mv. Plastikmøbler (havemøbeltypen) må ikke anvendes.

Kunst

10.21 Skulpturen "Hjortebrønden" foran det gamle Rådhus på Søndergade bevares i dens placering, som vist på kortbilag 3.

10.22 Skulpturen "Beringsøen" på Torvet kan flyttes til en anden lokalitet indenfor lokalplanområdet.

10.23 Der skal etableres plads til kunst i byrummene.

Redegørelse

Nærområdet
Det er en lang række kig, ankomster og i det hele taget et varieret byrumsnetværk, som Jessensgade, Søndergade og Torvet hægter sig op på og et godt udgangspunkt for at skabe interessante oplevelser og styrke byrumsnetværkets kvaliteter med variation i skala og byrumstyper. Det er vigtigt, at Søndergade, Jessensgade og torvet optager disse variationer. Samtidig skal væregaderne fremstå som en helhed og den centrale, urbane del af Midtbyforbindelsen.
Væregaderne skal have en landskabsarkitektonisk kvalitet, gode klimaforhold, tilgængelighed og skabe rammerne for tryghed. Beplantningen skal være robust og stemme overens med områdets brug, skala, karakter og vækstvilkår.
Tilgængelighed og belægning
Materialer til belægning kan evt. være genbrug f.eks. i form af chaussésten.
Det er vigtigt, at der er et fokus på tilgængelighed, da væregaderne er for alle.
Materialerne i belægningen bør være holdbare og nemme at vedligeholde sat renholde (f.eks. tyggegummi, fedt og olie mm.).
Klima og miljø
Skybrudsoplandet til Jessensgade, Søndergade og Torvet er på ca. 15 ha. Lokalplanområdet flader meget ud i forhold til det opstrømsliggende terræn og det giver risiko for oversvømmelse i Midtbyen. Det anbefales at der arbejdes med, om der er fordele ved at opdele skybrudsoplandet, ved f.eks. at lede regnvandet fra Torvet i retning mod Åboulevarden og Inderhavnen. Der bør arbejdes med terræn, overflader og permeable belægninger af hensyn til bortledning af regnvand. Derved kan der minskes risiko for oversvømmelser i området. Regnvandet kan f.eks. håndteres i vandrender, opsamles i vandelemeter, forsinkelsesbassiner, grønne byrumslommeparker mm. Dette kan være synlig i byrummet og give en sanselig oplevelse.
Samtidig med, at løsningerne skal være miljømæssigt bæredygtige, skal de bidrage positivt til oplevelsen af den nye væregade ved f.eks., at de bidrager til byrummets identitet med særlige herlighedsværdier.
Klimaløsninger kan både kobles med ønsket om mere grønt og leg.
Opholdssteder placeres gunstigt i forhold til sol og læ.
Beplantning
Lokalplanområdet har en stor skala, der gør, at der muligt at indarbejde mere grønt. Der er udpeget 3 bevaringsværdige træer, Platantræet overfor det gamle Rådhus og to ved kirken. De andre eksisterende træer og grønt må gerne genbruges i et nyt design. Mikroklimatisk er vinden den største udfordring i området. Det skyldes orienteringen øst-vest, der ofte giver en kraftig vestenvind.
Træerne skal opbindes på stokke eller lign. og indgå i et design. Reference: Kongens Gade i Horsens. Træerne er opbundet på oversize blyanter, som bidrager til designet/oplevelsen af gaden.
Byinventar
Der findes en række materialer og elementer, der kan genbruges på henholdsvis Jessensgade, Søndergade og Torvet og dermed bidrage miljømæssigt og evt. økonomisk til en bæredygtig løsning. Det gælder blandt andet chaussésten, cykelstativer og bænke.
Der skal etableres affaldsspande i et passende antal (med sortering).
Forretningsdrivende kan søge om tilladelse til at etablere et udeserveringsareal ud for deres restaurant/cafe. Ansøgning herom sendes til Affald og Trafik, Horsens Kommune.
Kunst
Kunsten i lokalplanområdet skal være med til at skabe oplevelser året rundt, fortælle om byen og dens liv og profilere Horsens.
Skulpturen "Beringsøen" kan flytte placering.
"Hjortebrønden" er et yndet kravlemøbel for de mindste i Horsens. Desuden fejrer Horsens Studenter huen ved at danse omkring skulpturen. Placeringen er fast. Der bevares noget genkendeligt i det nye.
De øvrige eksisterende kunstværker i Søndergade må iscenesættes i kunstzoner, hvor både midlertidige og varige værker og installationer kan komme i spil. De eksisterende kunstværker er vist på kortbilag 3.

11.1 Ingen bestemmelser.

12.1 Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Men der henvises til gældende "Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune" og "Vinter- og renholdelsesregulativ. Veje, Stier og Pladser".

 

13.1 Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Lokalplanområdet, matr. nr. 7000ca og 7000ct Horsens Bygrunde, er to offentlige vejarealer.
Offentlige vejarealer er ikke optaget i tingbogen, og der kan således ikke stiftes ret over arealerne. Dermed er der ingen servitutter at undersøge.
I forbindelse med jordarbejde skal der sikres et overblik over ledninger mv. der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Relevante forsyningsselskaber bør derfor høres, inden påbegyndelse af projektet.

14.1 Lokalplan nr. 112 aflyses i sin helhed.

Redegørelse

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 112 for Søndergade, Torvet, Kippervig og Rådhusgade samt temalokalplan Skilte og facaderegulering lokalplan 150-2013, Horsens by.
Temalokalplan 150 bevares indenfor lokalplanområdet.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.