Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af miljøvurderingsloven. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Afgørelse efter screening / Konklusion

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Lokalplanen giver mulighed for at anlægge gågade/væregade med belægningsskift, belysning, beplantning, inventar og mindre pavilloner i bymidten. Desuden giver lokalplanen mulighed for at indarbejde parametre som klima, mikroklima, tilgængelighed, kulturhistorie m.v. Påvirkningen vurderes således ikke at være væsentlig, idet området allerede i dag fungerer som byens gågade.

Konklusion

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Facade i Søndergade som opleves som " Væregadernes vægge"