Beliggenhed & eksisterende forhold

Med ca. 58.480 indbyggere er Horsens Danmarks 8. største by. I hele kommunen er der ca. 89.033 indbyggere.

I 2030 forventes der at være 104.725 indbyggere i Horsens Kommune, og Midtbyen spiller en central rolle i forhold til den voksende befolkning lokalt og i regionen som et mødested for både byliv og handel. Jessensgade, Søndergade og Torvet er vigtige mødesteder både fysisk og mentalt – og det skal de også være i fremtiden.

Horsens er altså langt fra en "soveby" og vil også i fremtiden arbejde på at være et dynamisk og kreativt kraftcenter, hvor handel, byliv og kultur trives og understøtter hinanden. Den vision skal de levende byrum understøtte.

Søndergade, Jessensgade og Torvet er en central del af Midtbyforbindelsen, der er udpeget som det strøg, der går fra Banegården til Havnen. Her skal byliv og byrum opprioriteres for at samle indsatsen og få hele Midtbyens fire kvarterer til at hænge sammen. Lokalplanområdet omfatter ca. 15.500 m² gaderum.

Lokalplanområdet ligger i centrum af det hele – både af Horsens, men også omkranset af udviklingsområder og nye forbindelser, blandt andet Åboulevarden, der forventes omdannet fra at være en bildomineret gade til et grønt og blåt, rekreativt strøg.

Forbindelsen mellem konkurrenceområdet og stationen er blevet opgraderet for nyligt. Foran stationen fornys Andreas Steenbergs Plads med cirka 80 træer og nye opholdsmuligheder. Vitus Berings Plads i forlængelse af Jessensgade er ombygget i 2013 og forbinder Banegårdskvarteret og Handelskvarteret.

Skulpturen "Beringsøen" på Torvet

Udvikling og historie

Der er gennem det sidste århundrede sket en udvikling fra, at byliv primært er nødvendige aktiviteter mod flere og flere valgfrie aktiviteter. De nødvendige aktiviteter foregår uanset byrummenes kvalitet, mens de valgfrie forudsætter byrum af god kvalitet.

Tidslinje i punkter for udvikling af lokalplanområdet:

  • Søndergade omdannes til gå- og sivegade i 1993, hvor den får det nuværende vejprofil og indretning.
  • Byrådet beslutter i 1997, at bilkørsel i gågaden ikke længere er tilladt, med undtagelse af varelevering i ydertimerne. Dermed bliver Søndergade en decideret gågade.
  • Pullerter installeres i 2010 og freder dermed Søndergade helt for biler uden for vare-leveringstidpunkter, hvilket øger trygheden.
  • "Mærk Byen" initiativer. Mere end 30 initiativer er lanceret siden 2011 under overskriften "MÆRK byen" for at gøre Horsens til en mere levende by.
  • 25 år efter (i dag), at Søndergade blev omdannet til gå- og sivegade, gentænkes gaden og de tilstødende byrum som væregade, hvor handels-, kultur-og byliv trives side om side.

 

Søndergade, aktivitet ved KUBEN

Gynger på Torvet

Byliv og handel

Selv om detailhandelsmønstrene vil ændre sig mod færre fysiske butikker, er ambitionen, at Søndergade fortsat er byens centrum for handel og oplevelser. Samlet står Horsens stærkt i regionen, og Horsens By står for 80% af den samlede handel i kommunen. Det hænger sammen med, at Horsens Kommune har iværksat mange forskellige initiativer, som skal understøtte og udvikle Midtbyens liv og aktivitet.

Lokalplanen skal skabe mulighed for, at byens rum, liv og handel i endnu højere grad beriger hinanden. Et nyt design af handelsbyrummene er en ny mulighed for detailhandlen, til at gentænke deres brug af byrummeneog give en mangfoldighed af oplevelser.

I dag kan et besøg i Søndergade, Jessensgade og på Torvet være en tur med et formål, fx at handle, hvor man samtidig oplever noget andet på vejen eller blot får lyst til at slå sig ned og se på livet. Det kan også være, at man besøger gågadeområdet, fordi der sker noget særligt eller bruger det som mødested.

Sådan skal det også være i fremtiden: Et rum, der kan rumme hverdagens liv og være en udflugtsdestination for både lokale og besøgende.

Kulturhistorie og identitet

Horsens er opstået i Vikingetiden øst for Torvet. Da byen udvides i Middelalderen, får Horsens en ny byplan efter europæisk forbillede. Torvet bliver byens centrale plads med Vor Frelser Kirke fra 1200-tallet, og Søndergade som én ud af i alt fire handelsgader.

I 1544 hærges byen af brand, og først i 1581 giver kongen lov til, at de gamle grave kastes til, og byen breder sig igen mod vest. Her opføres en række betydningsfulde byggerier, hvoraf Det Lichtenbergske Palæ (Jørgensens Hotel) er særligt betydningsfuld. Umiddelbart vest for Søndergade har de store våde enge været en effektiv barriere mod ny bebyggelse i århundreder.

I 1800-tallet kommer jernbanen til Horsens, og stationen anlægges i engene, den nuværende Vitus Berings Plads for enden af Jessensgade. Med et gennembrud fra Søndergade anlægges en ny gade, der får navnet Jessensgade til minde om den borgmester, der har sikret byens jernbane. I 1929 flyttes stationen til den nuværende placering.

Strækningen med Jessensgade, Søndergade og Torvet er enestående, fordi der her trækkes en lige linje gennem byens historie: fra byens grundlæggelse i øst ved Torvet, til fremtidens visioner mod vest ved Jessensgade. Her har byens liv og magt været samlet i århundreder.

Historisk billede af Hestedamsgade