Øvrig planlægning

Trafik

Søndergade, Jessensgade og Torvet skal fortsat være helholdsvis gågader/væregader og torv. Der skal sikres adgang for vareleverancer og adgang til boliger.

Cykeltrafik er fortsat tilladt på Torvet og Søndergade uden for bestemte tidsrum jf. Horsens Kommunes Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby, samt fodgængerarealer i Horsens Kommune.

Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune

Regulativet er vedtaget i henhold til Lov om offentlige veje. Det er Horsens Kommune som vejmyndighed der administrerer Lov om offentlige veje, ligesom det er Horsens Kommune som sammen med Politiet administrerer Færdselsloven for så vidt angår Færdselslovens § 92.

Privat råden over offentlige veje reguleres efter Lov om offentlige veje § 80, § 81 og § 86 og giver vejmyndigheden/vejbestyrelsen mulighed for at regulere råden over offentlig vejareal, såsom anbringelse af inventar og andre genstande på offentlig vej. § 86 fastlægger, at faste genstande, skilte eller lignende ikke uden vejbestyrelsens tilladelse kan anbringes så de rager ind over vejens areal.

Dette omfatter også markiser, som kun kan opsættes efter retningslinjerne i Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby. Forhold omkring facadeskilte kan ikke håndhæves efter vejloven, og reguleres således ikke af dette regulativ. Dette reguleres efter den til enhver tid gældende Lokalplan 150 som er udarbejdet på baggrund af Byggeloven og Planloven.

Færdslen i gå- og sivegaderne regulere i h.t.det til enhver tid gældende regulativ: Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby, samt fodgængerarealer i Horsens Kommune, som hjemlet i Færdslslovens § 92

Vandområde- & Natura 2000 planer

Jf. habitatdirektivet skal der forud for udarbejdelse af kommuneplanstillæg foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun udarbejdes kommuneplanstillæg, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

  • skade på de naturtyper, som området er udpeget for
  • skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
  • eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 6 km øst for nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236; Bygholm Ådal.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus og grøn mosaikguldsmed.

Gågaden i Horsens vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne, så derfor vil planlægningen ikke påvirke potentielle yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV arter negativt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Befæstelsesgraden er i dag 100 % og det forventes, at den forsat vil være det.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Jordforurening

Lokalplanområdet er områdeklassificeret og der er enkelte kortlagte forureninger der enten grænser op til området eller er beliggende i området.

Jord der flyttes fra området skal derfor anmeldes og byggeri kan i få tilfælde medføre pligt til at søge tilladelse efter jordforureningslovens §8.

Det vurderes, at forureningsforholdende ikke er problematiske i forhold til projektet.